AAR ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น

สุวรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (PULINET)
AAR  ประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ในความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2549 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะเป็นการประชุมในครั้งที่1/2549 และล่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคณะทำงานที่ศูนย์บรรณสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม  ติดภารกิจสำคัญ  AAR ประชุมในครั้งนี้ ก็จะมีเนื้อหา สาระ ในความร่วมมือกัน ดังนี้นะคะ
1.เรื่องแจ้งข่าวสารเพื่อทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้บริการ จากคณะทำงานทุกมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย      
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     มหาวิทยาลัยนเรศวร
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
    มหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. เรื่องของการเขียนหนังสือ ข้อมูลท้องถิ่น  ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ คือเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานแล้วก็จะเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากคณะทำงานต้องช่วยกันเขียน และจับเนื้อหาทั้งหมดมายำกัน เพื่อคุณภาพของหนังสือ ก็เลยนานเลย ร่วมๆ 2 ปีแล้ว ก็เห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการแล้ว ในครั้งนี้ จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ หน่วยพิมพ์ ของมสธ. ก็จะเสร็จสิ้นภารกิจอันนี้ในผลงานชิ้นนี้ของคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น
3. เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานข้อมูลท้องถิ่นในเว็บไซต์ของข่ายงานฯ  คือในส่วนนี้จะเป็นงานที่เป็นความร่วมมือ เสมือนเป็นการบ้านที่เราต้อง ตามและส่ง ให้กับคณะทำงานที่วลัยลักษณ์ ซึ่งจะมีเว็ปมาสเตอร์อยู่ที่นี่และทำเว็ปให้กับคณะทำงานฯ

ที่นี่นะคะ http://clm.wu.ac.th/pulinet/localinformation/

4.การสำรวจแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ต จะรวบรวมแหล่งข้อมูลของทุกขอบเขตที่มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกแห่งมีความรับผิดชอบในขอบเขตของมหาวิทยาลัยตนเอง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นต้น และได้กัลยาณมิตรของคณะทำงานในกลุ่ม ของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  พัฒนาโดย คุณณัฐพร  เดชชัย พัฒนาในระบบการจัดเก็บและค้นคืนใช้รูปแบบการลงรายการตามมาตรฐาน  ดับลินคอร์เมทาดาทา  (Dublin  Core  Metadata)  และทำกับข้อมูลทางอีสานอยู่แล้ว คณะทำงานเรามีความคิดเห็นร่วมกันว่าขอความอนุเคราะห์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานชิ้นนี้ของเรา ในการประชุมครั้งต่อไปครั้งที่ 2 ที่ มอ.หาดใหญ่ เราจะมาร่วมกันใช้โปรแกรมนี้ และให้คณะทำงานทุกคน เตรียมข้อมูลของตนมาลงรายการในฐานข้อมูลได้เลย
5. เรื่องของการได้รับความรู้ทางวิชาการ ก็ทุกครั้งเราจะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการกันทุกครั้งที่เราร่วมประชุมกัน ในครั้งนี้รองผู้อำนวยการ ของสำนักบรรสารฯ วลัยลักษณ์ มาให้ความรู้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ในระบบดิจิตอล ลักษณะพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ผ่านเครือข่าย เป็นแนวคิดที่ดี ที่เราจะได้พัฒนางานของตนในโอกาสต่อไป
6.ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ นครศรีธรรมราช โบราณสถานโดยรอบตัวเมือง

สิ่งที่คาดหวังจากการประชุมในครั้งนี้

-งานเขียนหนังสือของเราน่าจะเสร็จสิ้นในการประชุมในครั้งนี้ ก็เรียบร้อยจริงๆ

-จะได้ตกลงกันนำโปรแกรมมาจัดทำฐานข้อมูลในงานที่เราร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน

-คณะทำงานฯได้มาประชุมกันครบทุกสถาบัน

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

-ได้แนวคิดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริการ MSN ของงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง
-คณะทำงานฯมาได้ไม่ครบ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ แต่ก็ มาพบกันด้วยกัน 9 สถาบันจาก 13 แห่ง

ส่วนตัวจะกลับไปทำอะไร
- ส่งการบ้านในความร่วมมือครบทุกชิ้น

-รวบรวมข้อมูลในเขตความรับผิดชอบ เพื่อลงฐาน ในการประชุมครั้งต่อไปที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- สำรวจ ค้นหา ในส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงานใดพัฒนาโปรแกรม MSN  ใช้กันหรือปล่าในวงของนิสิต ก็จะเข้าไปสมัครเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอีกช่องทางหนึ่งที่นอกเหนือจากบริการที่เคาร์เตอร์หรือบริการทางโทรศัพท์
-ในขณะนี้ได้สมัครเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยที่นี่ http://student.nu.ac.th/numsnlist/showmem.php?mid=113

ขอรายงานการไปราชการเพียงเท่านี้นะคะ......จบ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุวรรณาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูล ครับผม