ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2549 ที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการสัมมนาเรื่อง การสร้างความรู้ใหม่จากสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมบรรยาย ระดมความคิดเห็นในการกำหนดรายวิชาการสร้างความรู้ใหม่ในรายละเอียด มีการระดมความคิดเห็นจากองค์กรบริหารส้วนท้องถิ่น สาธิต TLASERVER ที่ประกอบไปด้วย Internet Social Tools ที่สดวกพร้อมใช้ มี blog ของรายวิชารอข้อคิดเห็นจากท่านที่ http://www.tosf.org/~stosf1/tlablog/ โปรดให้คำแนะนำที่ blog ดังกล่าวด้วย