กำหนดการและวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter ที่ มน.  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ ประกาศผ่านทั้งทาง Blog และทางหนังสือเชิญชวนไปยังคณะวิชาต่างๆ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนั้น

          ดิฉันคาดเอาเองว่า หลายท่านที่สมัครเข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วม คงอยากจะทราบว่า แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับ QA และ KM

          กระจอกข่าว QA - KM  ติดตามอย่างกระชั้นชิด เพื่อนำมาเเผยแพร่แด่ท่านที่ติดภาระกิจ ไม่มีโอกาสเข้าร่วม ให้ได้รับทราบ ดังนี้นะคะ

          ผู้ที่เป็นแฟนขาประจำระดับคณบดีที่มาในวันนี้ได้แก่ ผศ.วิมาลา  ชโยดม (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) และ รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์)

          ระดับรองคณบดี มีมากท่านด้วยกัน ทั้ง รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์ (บัณฑิตวิทยาลัย)  รศ.เทียมจันทร์  พานิชผลินไชย (คณะศึกษาฯ) ผศ.ดร.นงนุช  โอบะ (คณะพยาบาล) ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร (สำนักหอสมุด) ฯลฯ ดิฉันต้องขออภัยที่ไม่สามารถจดจำและเอ่ยนามได้ครบทุกท่าน รวมท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ คะเนแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางหน่วยประกันฯ  วางไว้(ราว 80 ท่าน)

          ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) กล่าวเปิดงาน  ตรงนี้สำคัญ  ดิฉันขอสรุป ดังนี้

 • เรื่องสำคัญสำหรับวันนี้มี 2 เรื่อง คือ
  • Knowledge volution ซึ่งเป็นชื่อ version ที่ 2 ของ Gotoknow คาดว่า มน. จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
  • Feed Spring และ Planet Matter  คาดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัย ที่สำคัญที่น่าจะเริ่มได้ก่อน 2 ระบบ คือ ด้านการเรียนการสอน  และด้านงานวิจัย
 • มน. เป็นองค์กรแห่งแรกที่ได้รับเกียรติจากผู้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการจัดการความรู้ของไทย: "GotoKnow"  2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์  จากคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ (โดยการสนับสนุนทุนจาก สคส.และ สกว.) มาเผยแพร่เป็นครั้งแรก
 • ชุมชน:BlogNUKM ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะนี้มีความคึกคักมาก นับเป็น virtual space สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆด้าน ทั้งด้านการประกันคุณภาพ  การวิจัย การเรียนการสอน ฯลฯ หากได้พัฒนาต่อไป อาจเป็นนวัตกรรมสำหรับระบบ QA ในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ ได้
 • กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ได้แก่  
  • ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของคณะ 20 คณะ
  • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของคณะ 20 คณะ
  • Web master ของคณะ 20 คณะๆละ 2 คน
  • Programmer ของ CITCOM มน. อีกจำนวนหนึ่ง
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม ครั้งนี้ คือ ระบบเหล่านี้อาจช่วยให้
  • KPI ทุกตัวใน QA มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการมากขึ้น
  • มีเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ผู้บริหารทุกท่านมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
  • คณาจารย์และนิสิตมีฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย
  • เกิดฐานข้อมูลแบบเดียวกัน ทั้งระดับคณะ (SAR คณะ) ภาควิชา (SAR ภาค) ลงไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล (เช่น portfolio)  

          หลังจากนั้น  การบรรยายในช่วงเช้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

 • ช่วงแรก อาจารย์จันทวรรณ บรรยายก่อน เรื่อง ทำไม เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้ที่ดีที่สุด คือ Blog ?
 • ช่วงที่สอง อาจารย์ธวัชชัย บรรยายที่มาของ Knowledge volution version ใหม่ล่าสุดของ Gotoknow พร้อม Feature ต่างๆ เหตุผลและวิธีใช้งาน

          ทั้งสองช่วง (รวมทั้งคำกล่าวเปิด) ดิฉันประทับใจมาก ดิฉันจะไม่ขอเล่ารายละเอียดของเนื้อหาที่รับฟัง  แต่อยากเล่าในภาพรวมว่า ทำไมดิฉันจึงประทับใจ  ดิฉันประทับใจตรงที่

 • ทั้งผู้จัดและวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน :KV ชัด  โดยจะบอกให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทราบก่อนว่า ทำไม จึงจัดอบรมครั้งนี้  ทำไมจึงต้องเป็น Blog  ทำไมจึงออกแบบให้ blog แบบใหม่มีหน้าตาและการใช้งานเป็นอย่างนี้
 • กลุ่มเป้าหมาย ต่างก็บอกให้ทราบชัดว่า ทำไมเลือกกลุ่มนี้มาเข้ารับฟัง  ทำไมจึงต้องเป็น มน.
 • ประโยชน์ที่พึงได้รับ ต่างก็บรรยายฝันให้ฟังอย่างชัดๆ  ว่ามีทางเป็นจริงได้เพราะอะไร ไม่ใช่ทำไปด้วยอารมณ์อยาก  หรือตามกระแส แต่มีเหตุปัจจัยอย่างไร

          ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของเนื้อหาการประชุมได้บางส่วนจาก Blog ของ beeman