Knowledge Volution ที่ มน.

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับ QA และ KM

          กำหนดการและวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter ที่ มน.  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ ประกาศผ่านทั้งทาง Blog และทางหนังสือเชิญชวนไปยังคณะวิชาต่างๆ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนั้น

          ดิฉันคาดเอาเองว่า หลายท่านที่สมัครเข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วม คงอยากจะทราบว่า แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับ QA และ KM

          กระจอกข่าว QA - KM  ติดตามอย่างกระชั้นชิด เพื่อนำมาเเผยแพร่แด่ท่านที่ติดภาระกิจ ไม่มีโอกาสเข้าร่วม ให้ได้รับทราบ ดังนี้นะคะ

          ผู้ที่เป็นแฟนขาประจำระดับคณบดีที่มาในวันนี้ได้แก่ ผศ.วิมาลา  ชโยดม (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) และ รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์)

          ระดับรองคณบดี มีมากท่านด้วยกัน ทั้ง รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์ (บัณฑิตวิทยาลัย)  รศ.เทียมจันทร์  พานิชผลินไชย (คณะศึกษาฯ) ผศ.ดร.นงนุช  โอบะ (คณะพยาบาล) ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร (สำนักหอสมุด) ฯลฯ ดิฉันต้องขออภัยที่ไม่สามารถจดจำและเอ่ยนามได้ครบทุกท่าน รวมท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ คะเนแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางหน่วยประกันฯ  วางไว้(ราว 80 ท่าน)

          ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) กล่าวเปิดงาน  ตรงนี้สำคัญ  ดิฉันขอสรุป ดังนี้

 • เรื่องสำคัญสำหรับวันนี้มี 2 เรื่อง คือ
  • Knowledge volution ซึ่งเป็นชื่อ version ที่ 2 ของ Gotoknow คาดว่า มน. จะนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
  • Feed Spring และ Planet Matter  คาดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัย ที่สำคัญที่น่าจะเริ่มได้ก่อน 2 ระบบ คือ ด้านการเรียนการสอน  และด้านงานวิจัย
 • มน. เป็นองค์กรแห่งแรกที่ได้รับเกียรติจากผู้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการจัดการความรู้ของไทย: "GotoKnow"  2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์  จากคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ (โดยการสนับสนุนทุนจาก สคส.และ สกว.) มาเผยแพร่เป็นครั้งแรก
 • ชุมชน:BlogNUKM ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะนี้มีความคึกคักมาก นับเป็น virtual space สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกๆด้าน ทั้งด้านการประกันคุณภาพ  การวิจัย การเรียนการสอน ฯลฯ หากได้พัฒนาต่อไป อาจเป็นนวัตกรรมสำหรับระบบ QA ในสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ ได้
 • กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ได้แก่  
  • ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของคณะ 20 คณะ
  • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน QA ของคณะ 20 คณะ
  • Web master ของคณะ 20 คณะๆละ 2 คน
  • Programmer ของ CITCOM มน. อีกจำนวนหนึ่ง
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม ครั้งนี้ คือ ระบบเหล่านี้อาจช่วยให้
  • KPI ทุกตัวใน QA มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการมากขึ้น
  • มีเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ผู้บริหารทุกท่านมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
  • คณาจารย์และนิสิตมีฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย
  • เกิดฐานข้อมูลแบบเดียวกัน ทั้งระดับคณะ (SAR คณะ) ภาควิชา (SAR ภาค) ลงไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล (เช่น portfolio)  

          หลังจากนั้น  การบรรยายในช่วงเช้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

 • ช่วงแรก อาจารย์จันทวรรณ บรรยายก่อน เรื่อง ทำไม เทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้ที่ดีที่สุด คือ Blog ?
 • ช่วงที่สอง อาจารย์ธวัชชัย บรรยายที่มาของ Knowledge volution version ใหม่ล่าสุดของ Gotoknow พร้อม Feature ต่างๆ เหตุผลและวิธีใช้งาน

          ทั้งสองช่วง (รวมทั้งคำกล่าวเปิด) ดิฉันประทับใจมาก ดิฉันจะไม่ขอเล่ารายละเอียดของเนื้อหาที่รับฟัง  แต่อยากเล่าในภาพรวมว่า ทำไมดิฉันจึงประทับใจ  ดิฉันประทับใจตรงที่

 • ทั้งผู้จัดและวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน :KV ชัด  โดยจะบอกให้ผู้เข้าร่วมอบรม ทราบก่อนว่า ทำไม จึงจัดอบรมครั้งนี้  ทำไมจึงต้องเป็น Blog  ทำไมจึงออกแบบให้ blog แบบใหม่มีหน้าตาและการใช้งานเป็นอย่างนี้
 • กลุ่มเป้าหมาย ต่างก็บอกให้ทราบชัดว่า ทำไมเลือกกลุ่มนี้มาเข้ารับฟัง  ทำไมจึงต้องเป็น มน.
 • ประโยชน์ที่พึงได้รับ ต่างก็บรรยายฝันให้ฟังอย่างชัดๆ  ว่ามีทางเป็นจริงได้เพราะอะไร ไม่ใช่ทำไปด้วยอารมณ์อยาก  หรือตามกระแส แต่มีเหตุปัจจัยอย่างไร

          ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของเนื้อหาการประชุมได้บางส่วนจาก Blog ของ beeman 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (6)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.146
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์มาลินี...                                   

 

 • ถึงไม่มีโอกาสเข้าอบรมอะไรแบบคนพิดโลก... ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน            
 • ขอแสดงความเคารพครูบาอาจารย์วิทยากร... อาจารย์ ดร.จันทวรรณ และอาจารย์ ดร.ธวัชชัย "ข้ามเขา" มาครับ
JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

     ขอบพระคุณท่านอาจารย์มาลินี  สำหรับบันทึกนี้เป็นพิเศษค่ะ  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความกรุณาของอาจารย์ก็มาถึงที่หน่วยประกันคุณภาพฯ เหมือนเดิม ค่ะ

dandelion
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

เรียน  ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน  ชุมชน: [email protected] ค่ะ    ไม่ได้เข้ามาทักทายและขอบพระคุณท่านอาจารย์เลยค่ะตั้งแต่ท่านตอบรับคำเชิญเข้าร่วมชุมชน     ซึ่งชุมชนของเราเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ในการบรรยายให้ข้อมูลความรู้เรื่องการจัดการความรู้ และ การแนะนำให้รู้จัก blog    ในงาน "รวมพลังฯ ครั้งที่ 2"  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว  ในวันนี้ชุมชนของเรากำลังพยายามบริหารเวลาและกระบวนการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลให้ลงตัว เพื่อจะสามารถนำความรู้มา ลปรร. กับทุกท่านที่ gotoknow.org รวมถึง ที่ NUKM blog ได้บ้างค่ะ

หากท่านอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือคำติชมใดๆ ก็จะเป็นความกรุณายิ่งค่ะ 

    

ด้วยความเคารพอย่างสูง

KPRUQA Team

 

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

          ตามไปดู Blog ชุมชน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ชุมชน: [email protected] แล้วค่ะ  โอ้โฮ! น่าชื่นชมจริงๆ

          ดิฉันจำได้ว่า วันงาน รวมพลังฯ ครั้งที่ 2 ที่ มน. ดิฉัน แทบไม่ได้อธิบายเรื่อง Blog มากมายอะไรเลย  แต่ KPRUQA Team สามารถกลับไปต่อยอดความรู้  สร้างชุมชน Blog และปลุกเร้าประชาคมในมหาวิทยาลัยด้านการจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  อีกทั้งยังเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลกรเป็นการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

          ดิฉันขออนุญาต นำสิ่งดีดีนี้ไปเผยแพร่แก่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งดิฉันจะไปเยี่ยม ในวันที่ 29 พ.ค. ที่จะถึงนี้ นะคะ

          ขอให้ QA2KM นำความรุ่งเรืองมาสู่ KPRU หนึ่งในมหาวิทยาลัยคุณภาพ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเรานะคะ :)

 

   

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

KPRUQA Team  ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มาลินีอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่กรุณาให้ความสำคัญกับผลงานชิ้นเล็กๆของพวกเราค่ะ 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

KPRUQA Team

หนึ่งในสมาชิกชุมชน [email protected]
IP: xxx.29.15.8
เขียนเมื่อ 

หมายเหตุ ชุมชน: [email protected] :

ชุมชนของเราได้รับเกียรติและความกรุณาจาก blogger ท่านดังต่อไปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ จึงช่วยให้วงจรความรู้ใน [email protected] ขับเคลื่อนได้มากกว่าที่คาดไว้หลายเท่า

ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นนักคิดนักปฏิบัติผู้น่าเลื่อมใสและชื่นชมทั้งสิ้นค่ะ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง  เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สุดประทับใจจริงๆ ที่เราได้มีโอกาสรับความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยจากแต่ละมุมของประเทศไทย  ที่นี่ ช่างเป็นเหมือนการ์ด ส.ค.ส. ที่ส่งความสุขและความอิ่มใจมาให้ทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะ