การสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราสามารถทำได้โดยสร้าง script และรัน cron เพื่อจะให้รัน script นั้นทุก x วัน เวลา y โดยที่ script นั้นจะใช้คำสั่ง mysqldump ในการคัดลอกฐานข้อมูล

1. สร้าง script mysqldump.bsh ซึ่งมีเนื้อหา #!/bin/bash mysqldump –user=”Database Username” –password=”Database Password” –all “Database Name” | gzip > “Full Path Where You Want Backup Saved”-`date +%Y%m%d`.gz

2. ให้สร้างไฟล์ cron.txt สมมุติว่าเราต้องการจะ backup ฐานข้อมูลทุกวันในเวลา 6:00 ให้ไฟล์มี

0 6 * * * /path/to/your/mysql_dump.bsh

โดยที่จะมีช่องว่างหนึ่งบรรทัดหลังจากบรรทัด "0 6 ...."

 

3. รันคำสั่ง "crontab cron.txt"

4. รันคำสั่ง "crontab -l"

ที่มา

http://www.bloggingpro.com/archives/2004/05/28/backing-it-up-or-lose-it/

http://en.wikipedia.org/wiki/Crontab

http://www.adminschoice.com/docs/crontab.htm