หลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร

หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรการจัดการความรู้ฐานการเรียนรู้บ้านไพล

1.การรายงานข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน

   1.1การศึกษาของเครือข่าย

   1.2สมาชิกในครอบครัว

   1.3ประสบการบทบาทหน้าที่ในสังคม

   1.4บทบาทหน้าที่ช่วยสังคม

   1.5ตัวแทนการประชุม

   1.6วิทยากรการบรรยาย

   1.7การผ่านการอบรม

   1.8การศึกษาดูงาน

2.กิจกรรมครัวเรือนที่ดำเนินการปรับปรุง

   2.1กิจกรรมที่ทำในรอบเดือน

   2.2การปรับปรุงสภาพพื้นที่

   2.3การปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่

   2.4ชุดความรู้ที่ชำนาญการ

3.กิจกรรมศึกษาทดลองเป็นพิเศษ

4.วิสัยทัศน์

   4.1อดีต

   4.2ปัจจุบัน

   4.3อนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)