GFMIS คืออะไร

Government Fiscal Management Information System

            GFMIS  เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอย่างทันท่วงที
                        เป้าหมายของระบบ  GFMIS   คือ  ออกแบบ  จัดสร้าง  ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ  ในด้านรายรับ  รายจ่าย  การกู้เงินเงินคงคลัง  บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง  บัญชีสินทรัพย์ถาวร  บัญชีต้นทุน  บัญชีบริหารแบบ  SINGLE  ENTRY  (  การนำเข้าข้อมูลเพียงครั้งเดียว)  รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดทำการอนุมัติ  การเบิกจ่าย  การปรับปรุง  และการติดตามการใช้งบประมาณ  ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  แบบ  Output -  Outcome  เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงิน  การคลังภาครัฐ แบบ  Matrix  และ Online  Time  ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  และพื้นที่จังหวัด CEO  โดยทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบจริง  ตั้งแต่วันที่    1 ตุลาคม   2547


                           การใช้งานในระบบ  GFMIS  มี  3  วิธี


               1.   ระบบ  SAP ( System  Applications  Products in Data Processing)
 เป็นระบบที่ใช้กับเครื่อง Terminal  GFMIS  รายละเอียดระบบดังนี้ 
1.1   โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วยหลายระบบงานที่สำคัญต่อการดำเนินงาน  เชื่อมต่อกันในฐานข้อมูลเดียวกัน  มีเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
1.2   การบันทึกรายการเป็นแบบ  Online  และ  Real  Time     สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของข้อมูล  และวิเคราะห์รายงานได้โดยไม่ต้องรอให้ปิดบัญชีก่อน
1.3  การตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลสามรถทำได้ทั้งบนหน้าจอหรือจาก
การพิมพ์มีความยืดหยุ่นในการปรับระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ  ของแต่ละสภาพธุรกิจ
1.4  ขั้นตอนการทำงานของทุกระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน


                 2.  ระบบ  Excel   Loader 
ใช้  Excel  Form  จากระบบ  Excel   Loader  สำหรับหน่วยงานเบิกจ่าย
ที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง  Terminal  GFMIS  จะต้องทำการ  Download  Template  จากระบบ
Excel   Loader  จากส่วนกลาง (  www.gfmis.go.tg.) เพื่อนำเอามาใช้ภายในหน่วยงานของตน  โดยหลังจากทำการ    Download  Template  ออกมาแล้วหน่วยงานนำแบบฟอร์มที่ได้รับมาทำการบันทึก เพื่อใช้เป็นเอกสารนำเข้าข้อมูลไปยังระบบ  GFMIS  ผ่านเครื่อง   Terminal  GFMIS   ณ  สำนักงานคลังจังหวัด  หรือหน่วยงานผู้เบิกต้นสังกัด  โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1    เตรียม File  ด้วยเครื่อง PC  ที่ลง Program  Pack  Excel
2.2    ผู้อนุมัติ  Encrypt  File  โดยใช้  ID  ประเภท   E
2.3    ผู้  Load .ใช้ ID  ประเภท  L   Load  File  ที่  Encrypt  แล้วเข้าระบบผ่าน
เครื่องที่ได้รับจัดสรร (Terminal  GFMIS  )  หรือเครื่องของคลังจังหวัด
                        2.4  ผู้ดูรายงานใช้   ID  ประเภท  R  ผ่านเครื่องที่มีเครือข่าย  Internet
                                                                       
                 3.  Interface  ข้อมูลเข้ามาจากระบบอื่น
การเชื่อมโยงระบบภายนอกระบบ  GFMIS  ในการใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบ GFMISความเห็น (0)