บันทึกที่แล้ว ดิฉันได้นำเรื่องและภาพที่ได้มีโอกาสนำนักเรียนไปรับรางวัลการเขียนเรียงความเรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ” ของสภาการศึกษาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บันทึกนี้ก็ขออนุญาตนำเรียงความดังกล่าวมาลงให้อ่าน ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนคือเด็กหญิงสิริกานต์ หรือนุ่น ได้พิมพ์บทความนี้มาให้ และบทความอยู่ในหนังสือ “ครูดีที่ฉันประทับใจ” พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2552 หน้า 123 ดังนี้

 

ครูดีที่ฉันประทับใจ

          คำว่าครู ถ้าหากถามว่าครูคือใคร หลายคนคงคิดว่า ครูก็คือ คนที่คอยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ดีดีกับศิษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ครูท่านเป็นมากกว่านั้น ในชีวิตของคนเรา จะมีสักกี่คนที่คอยอบรมสั่งสอน คอยมอบความรักความอบอุ่น ความหวังดี ให้กำลังใจ ให้ความรู้ แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิต และจริงใจต่อเรามาก คือบิดา และมารดา ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ลืมพระคุณท่านไม่ได้คือครู

         ข้าพเจ้าเกิดมาก่อนที่จะได้เรียนหนังสือ ครูคนแรกของเราที่คอยสั่งสอน อบรมเลี้ยงดู คือ บิดาและมารดา จนกระทั่งข้าพเจ้าได้เริ่มเรียนหนังสือ ก็มีบุคคลที่คอยให้ความรู้ ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกดี และประทับใจ  คุณครูท่านนี้มากและท่านชื่อ คุณครูอมีนา  ศิริเกษ ท่านเป็นครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนในรายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านก็จะสอนในทุกๆเรื่อง ท่านจะคอยแนะนำในเรื่องต่างๆ สอนความผิดชอบชั่วดี ท่านเป็นคนยิ้มเก่ง อารมณ์ดี มีอัธยาศัยดี ไม่ถือตัว และหน้าตาท่านก็สวย ท่านทำหน้าที่เป็นแม่ของลูกได้อย่างสมบูรณ์แบบมาโดยตลอด เมื่อเวลาที่นักเรียนมีปัญหา ท่านจะช่วยเหลือและแนะนำแนวทางให้นักเรียนตลอด

           ท่านคุณครูอมีนา ท่านมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เหมือนคนอื่นคือท่านมีความเชื่อ ความศรัทธาที่แตกต่างกับคนอื่น ในดินแดนที่ราบสูง ท่านเป็น “มุสลิม”  นับถือศาสนาอิสลาม ท่านเป็นมุสลิมเพียงคนเดียวที่ใช้ชีวิตในกลุ่มชาวพุทธ มานานหลายปี แต่แปลกมากท่านไม่เคยมีปัญหาอะไร ท่านมีความสุขในการใช้ชีวิต  เพราะทั้งเพื่อนครู และนักเรียนก็ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเป็นกันเอง มิตรภาพที่ดีแก่ท่านมาโดยตลอด ถึงแม้มีความเชื่อ ที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ เพียงแค่คนในสังคมมีความรักความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนปฏิบัติตนดี ไม่ทำชั่ว   เพราะฉะนั้น ศาสนาใดไม่ได้มากีดกันความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์ แม้แต่น้อย

             ท่านคุณครูอมีนา ท่านประจำอยู่ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียนและฝ่ายปฐมพยาบาลของโรงเรียน ท่านจะทำหน้าที่ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป คือ สอน และดูแลทุกข์สุขของนักเรียน เวลามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือไม่สบาย ท่านจะช่วยปฐมพยาบาลก่อน ถ้าไม่หายท่านจะขับรถพานักเรียนไปโรงพยาบาลใกล้เคียง ในการปฏิบัติงานในการเรียนการสอน  งานฝ่ายปฐมพยาบาลนักเรียน ต้องมีบ้างที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อย  แต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจท่าน คือท่านไม่เคยเอ่ยปากบ่นเลย และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านคือ ท่านจะยิ้มให้เด็กตลอดเวลา จะเป็นกันเองกับเด็กมากที่สุด พูดคุย แนะนำเด็กตลอด

            กล่าวถึงเรื่องการสอนของท่าน  ท่านสอนได้ดีในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ถึงแม้ท่านจะเป็นมุสลิม แต่ท่านก็ทำหน้าที่เป็นครูที่ดี คือ ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีที่สุด  ทั้งที่ท่านมีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาอิสลาม  ท่านคุณครูอมีนา  ท่านยังมีกิจกรรมหนึ่ง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมชมรม  มีชื่อว่า  “ตามรอยพ่อ” ท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมตามรอยพ่อโดยชื่อชมรมมีเค้าโครงชื่อมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า อยู่กินอย่างพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตยั่งยืน  นี่จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามรอยพ่อ กิจกรรมในชมรมมีอยู่หลายกิจกรรม คือ กิจกรรมการเลี้ยงแพะ การเผาถ่านชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัย ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เพราได้ปฏิบัติเอง การเลี้ยงแพะจะได้ประโยชน์มาก คือ น้ำนมแพะมีความใกล้เคียงกับน้ำนมแม่มากกว่านมชนิดอื่น จึงควรนำมาบริโภค และนำน้ำนมแพะมาใช้ในการทำสบู่ เพราในน้ำนมแพะมีวิตามีนอีทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น  การเผาถ่านชีวภาพจะได้ทั้งถ่านที่บริสุทธิ์เพราะผ่านความร้อน 1000 องศาเซลเซียส และจะได้น้ำส้มควันไม้ใช้ในการนำไปรักษาบาดแผลของแพะได้  และคุณครูอมีนา ท่านก็จะพานักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน  การทำน้ำหมักชีวภาพก็จะได้เศษอาหารบ้าง จากผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม น้ำหมักที่ได้จะนำไปพ่นใส่ผักที่ปลูก เพื่อให้มีสีเขียวและกรอบ  น่ารับประท่าน ในการทำสบู่ท่านก็จะสาธิตให้ดู และให้นักเรียนลองปฏิบัติเองจะเป็นการสอนให้นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย  ที่สำคัญต้องการให้นักเรียนมีความรัก  ความสามัคคีกัน ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อสาธรณชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ท่านจะคอยดู ความประสบความสำเร็จของนักเรียน จากที่ท่านได้พร่ำสอน และจะซึมซับเอาความรู้ที่ท่านถ่ายทอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากเพียงใด ท่านคุณครูได้ดีได้นั้น ต้องเป็นศิษย์ที่มีครู คือ ต้องเชื่อฟังคำอบรม  คำสอนของท่าน ระลึกถึงพระคุณของท่าน  เพราะท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่ คนที่สองของเรา อบรมบ่มนิสัยไม่ดีให้กลายเป็นดี ท่านคอยเป็นแบบอย่างที่ดีของเรา อย่างคำที่ว่า ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ มีอีกท่านหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นครูของชาวไทยทุกคน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านคอยแนะนำเราทุกด้าน ที่สำคัญ คือ การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตยั่งยืน เป็นไฟส่องนำทางชีวิตในอนาคต

            ค่ะนี้คือสิ่งที่เด็กได้สะท้อนให้ทราบ ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ดิฉันก็เป็นครูที่ดุ แต่ก็ไม่คิดว่านักเรียนจะมีความประทับใจ ได้ทราบจากครูที่ปรึกษาว่าเด็กๆประทับใจในตัวดิฉันกันหลายคน ในเรื่องการสอนนั้นดิฉันก็สอนเท่าๆกับครูทุกคน แต่ดิฉันออกจะเป็นคนที่บ่น ตักเตือน ดุ  เหมือนจะทุกครั้งที่สอน ถ้าไม่เป็นช่วงต้นคาบก็ปลายคาบจะต้องบ่นๆๆๆ สารพัดเรื่อง ส่วนมากก็เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม กริยามรรยาท ซึ่งเด็กยุคปัจจุบันนี้ขาดมาก ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราบ่นอย่างนี้เด็กๆคงไม่ค่อยชอบแน่

            ว่าจะเก็บตกดูเหมือนว่าเนื้อที่จะหมดแล้ว แต่จะเกริ่นนิดนึ่งว่า ได้พบนักเรียนสองคนที่ประทับใจมากในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆคือ นางสาวสายพิน  แยลูกู  กับเด็กชายนิอัสมี  สือเตาะ  รายแรกดูจะเป็นชาวเขา  รายหลังต้องหลบลูกปืนเสมอๆ ชีวิตการเป็นอยู่ไม่ได้สบายอย่างเด็กหลายๆคน ข้อน่าสังเกตุคือเด็กที่ผ่านความลำบากมักจะมีอีคิวสูงมากๆบันทึกหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะ