การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้  การประดิษฐ์ส่วนใหญ่ใช้วัสดุที่สามรถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างนิสัยในการทำงานและเป็นงานที่นำไปสู่อาชพได้