ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจ้างทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2549 ได้ลองทำ AAR ก่อนการเข้าร่วมอบรม

 • สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้
  • ได้รับทราบเทคนิค/วิธีการใหม่ๆในการตรวจสอบด้านพัสดุและการตรวจสอบด้านe-Auction
  • ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้น
  • ได้เอกสารประกอบการอบรม เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในการเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้
  • ได้ตามความคาดหวังทุกอย่าง
  • ได้ทดลองเสนอราคาโดยวิธี e-Auction โดยผ่านตลาดกลางจริง
  • ได้รับทราบเทคนิคการเขียนแผนการตรวจสอบและการเลือกหน่วยรับตรวจเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่ม
  • รับทราบวิธีการทำการประเมินความเสี่ยงก่อนการเขียนแผนการตรวจสอบ
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังในการเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้
  • ผู้จัดการอบรมไม่มีทำเนียบผู้เข้าร่วมอบรมให้
  • ยังไม่รู้จักผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเท่าที่ควร
 • สิ่งที่จะกลับไปทำ
  • วางแผนเพื่อจะทำการตรวจสอบ e-Auction
  • พัฒนาการตรวจสอบด้านการพัสดุให้เข้มแข็งขึ้น