ส่งความคาดหวังในการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความรู้ที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ความคาดหวังที่อยากจะได้จากการเรียน
        การดำเนินการสร้างและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนของผู้สอนที่ได้รับประโยชน์จากการทำสื่อในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูผู้สอน  แนวทางในการออกแบบ cai, โปรแกรมที่ใช้ทำ cai, ทฤษฎีและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ เนื้อหา ผู้เรียน ทรัพยากร, โมเดล ในการทำ cai,
สิ่งที่ได้จากการเรียน
         แนวทางในวิเคราะห์เนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทักษะ และกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ทำ cai
            ใช้ โปรแกรม  Macromedia  Author ware  7.0 
                            โปรแกรม  Sound forge 7.0
                            โปรแกรม  Adobe  PhotoShop  7.0
                            โปรแกรม  Macromedia  Flash MX 2004
 สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียน
         จากที่อาจารย์ได้เตรียมการสอนในแต่ละคาบวิชานั้น  อาจารย์ได้แนะนำทุกด้านของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งในด้านแนวคิด ทฤษฎีและจิตวิทยา  การออกแบบสื่อ และโปรแกรมที่ใช่ในการออกแบบนั้น มีมากเพียงพอ แต่อาจารย์ยังแน่นำสื่ออื่นๆเพื่อเพิ่มเติมในการเรียนการสอน การเรียนครั้งนี้จึงไม่มีอะไรที่ไม่ได้จากการเรียน
 สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จากการเรียน
         หลักการ ทฤษฎี ทักษะ และกระบวนการในการทำ cai , การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ประกอบในการผลิต cai ซึ่งสามารถนำไปใช้สอนนักเรียน และสามารถฝึกนักเรียนในรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักการ และรู้จักใช้ทฤษฎีจิตวิทยาในการวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อให้สามารถผลิต cai ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้และรู้จักการประเมินผลการนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนีย์ พยอมชื่น : V1ความเห็น (0)