สิ่งที่ได้จากเรียน

ความคาดหวังที่อยากจะได้จากการเรียน

 

        แนวทางในการออกแบบ cai, โปรแกรมที่ใช้ทำ cai, ทฤษฎีและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ เนื้อหา ผู้เรียน ทรัพยากร, โมเดล ในการทำ cai,

 

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

 

         แนวทางในวิเคราะห์เนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทักษะ และกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ทำ cai

 

  สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียน

 

         ไม่มี

 

  สิ่งที่จะนำไปใช้ได้จากการเรียน

 

         หลักการ ทฤษฎี ทักษะ และกระบวนการในการทำ cai , การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ประกอบในการผลิต cai ซึ่งสามารถนำไปใช้สอนนักเรียน และสามารถฝึกนักเรียนในรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีหลักการ และรู้จักใช้ทฤษฎีจิตวิทยาในการวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อให้สามารถผลิต cai ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้และรู้จักการประเมินผลการนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนงค์นาฏ ปานด้วง : V1ความเห็น (0)