ตามที่ศูนย์บริการวิชาการได้ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดอบรมโครงการ การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 นั้น บัดนี้ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 39,000 บาท