ความเห็น 33887

AAR:การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพจนท.ตรวจสอบภายใน ด้านจัดซื้อจ้างโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์"

Audit 1
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

นับได้ว่า บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน  มมส. ได้พัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้าน E-auction มากยิ่งขึ้น อันจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น