ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่  นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง  ได้รับค่าจ้าง,สวัสดิการต่ำกว่ากฎหมายกำหนด  พบเห็นการใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม  นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานให้ตามกฎหมาย  เกิดข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงานหรือปิดสถานประกอบกิจการ  ต้องการจัดตั้งสภาพแรงงาน  ต้อการทราบกฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานตรงไปที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

แนะนำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  สังกัด  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เลขที่  88  หมู่ 1 ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

หน้าที่  แบ่งหน้าที่เป็น  4  ด้านคือ

งานบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานธุรการ  การเงินและมบัญชี  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัสดุ
 • ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ฯ
 • รวบรวมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ฯ
 • บริการข้อมูล  สถิติด้านแรงงาน
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลทางสถิติแรงงาน

งานด้านคุ้มครองแรงงาน

 • คุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสภาพการจ้างและการทำงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เช่น เวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ
 • รับร้องทุกข์กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 • ตรวจการใช้แรงงานทั่วไป ในสถานประกอบกิจการในจังหวัด ให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 • ตรวจสอบการใช้แรงงานหญิงและเด็ก  รับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
 • พิจารณาออกใบอนุญาตให้แรงงานเด็กทำงานในระหว่าง  เวลา  22.00 - 06.00  น.
 • รับข้อบังคับในการทำงาน  ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 • รวบรวมหลักฐานดำเนินคดี  ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

งานความปลอดภัยในการทำงาน

 • ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้าง ให้นายจ้างลูกจ้างมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักร,หม้อไอนำ,ที่อับอากาศ,สารเคมี ฯลฯ
 • รับแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,หัวหน้งาน,พื้นฐาน
 • รับรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • รับแจ้งชื่อคณะกรรมการการความปลอดภัยในการทำงาน
 • รับแจ้งชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พิจารณาออกคำสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่ปลอดภัยแก่การปฏิบัติงาน
 • ออกคำสั่ง หรือรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดี ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

งานแรงงานสัมพันธ์  และสวัสดิการแรงงาน

 • ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน
 • รับข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • จดทะเบียนองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง
 • สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง  นายจ้าง  ลูกจ้าง
 • ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน  และการปิดงาน
 • ส่งเสริมระบบทวิภาคี  ในสถานประกอบกิจการ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง  ให้คำแนะนแก้นายจ้าง  ลูกจ้าง เพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
 • รับแจ้งการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • นายจ้งค้างจ่ายค่าจ้าง
 • ได้รับค่าจ้าง,สวัสดิการต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • พบเห็นการใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม
 •   นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานให้ตามกฎหมาย 
 • เกิดข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงานหรือปิดสถานประกอบกิจการ 
 • ต้องการจัดตั้งสภาพแรงงาน 
 • ต้อการทราบกฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน 

ตรงไปที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  เลขที่  88  หมู่ 1 ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร                       

หรือโทรศัพท์มาที่ 0-7751-1471 , 0-7750-3381 (มท.) 66151