คุ้มครองแรงงานชุมพร
สสค.ชุมพร สสค.ชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สสค.ชุมพร

แนะนำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร


ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ได้รับค่าจ้าง,สวัสดิการต่ำกว่ากฎหมายกำหนด พบเห็นการใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานให้ตามกฎหมาย เกิดข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงานหรือปิดสถานประกอบกิจการ ต้องการจัดตั้งสภาพแรงงาน ต้อการทราบกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานตรงไปที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่  นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง  ได้รับค่าจ้าง,สวัสดิการต่ำกว่ากฎหมายกำหนด  พบเห็นการใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม  นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานให้ตามกฎหมาย  เกิดข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงานหรือปิดสถานประกอบกิจการ  ต้องการจัดตั้งสภาพแรงงาน  ต้อการทราบกฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานตรงไปที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

แนะนำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  สังกัด  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เลขที่  88  หมู่ 1 ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

หน้าที่  แบ่งหน้าที่เป็น  4  ด้านคือ

งานบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานธุรการ  การเงินและมบัญชี  งานการเจ้าหน้าที่  งานพัสดุ
 • ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ฯ
 • รวบรวมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ฯ
 • บริการข้อมูล  สถิติด้านแรงงาน
 • ดำเนินการสำรวจข้อมูลทางสถิติแรงงาน

งานด้านคุ้มครองแรงงาน

 • คุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสภาพการจ้างและการทำงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เช่น เวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ
 • รับร้องทุกข์กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 • ตรวจการใช้แรงงานทั่วไป ในสถานประกอบกิจการในจังหวัด ให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 • ตรวจสอบการใช้แรงงานหญิงและเด็ก  รับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
 • พิจารณาออกใบอนุญาตให้แรงงานเด็กทำงานในระหว่าง  เวลา  22.00 - 06.00  น.
 • รับข้อบังคับในการทำงาน  ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 • รวบรวมหลักฐานดำเนินคดี  ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

งานความปลอดภัยในการทำงาน

 • ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้าง ให้นายจ้างลูกจ้างมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักร,หม้อไอนำ,ที่อับอากาศ,สารเคมี ฯลฯ
 • รับแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,หัวหน้งาน,พื้นฐาน
 • รับรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • รับแจ้งชื่อคณะกรรมการการความปลอดภัยในการทำงาน
 • รับแจ้งชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • พิจารณาออกคำสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไม่ปลอดภัยแก่การปฏิบัติงาน
 • ออกคำสั่ง หรือรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดี ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

งานแรงงานสัมพันธ์  และสวัสดิการแรงงาน

 • ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน
 • รับข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • จดทะเบียนองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง
 • สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง  นายจ้าง  ลูกจ้าง
 • ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน  และการปิดงาน
 • ส่งเสริมระบบทวิภาคี  ในสถานประกอบกิจการ
 • ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้าง  ให้คำแนะนแก้นายจ้าง  ลูกจ้าง เพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
 • รับแจ้งการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • นายจ้งค้างจ่ายค่าจ้าง
 • ได้รับค่าจ้าง,สวัสดิการต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
 • พบเห็นการใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม
 •   นายจ้างไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานให้ตามกฎหมาย 
 • เกิดข้อขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงานหรือปิดสถานประกอบกิจการ 
 • ต้องการจัดตั้งสภาพแรงงาน 
 • ต้อการทราบกฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน 

ตรงไปที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร  เลขที่  88  หมู่ 1 ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร                       

หรือโทรศัพท์มาที่ 0-7751-1471 , 0-7750-3381 (มท.) 66151

คำสำคัญ (Tags): #km#for#public#administration
หมายเลขบันทึก: 2942เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2005 10:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 สิงหาคม 2012 12:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

น่าจะมีรายละเอียดในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยให้มากกว่านี้

น่าจะมีข้อกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานให้มากกว่านี้
ok  เลยครับ !พยายามทำต่อไป

หากมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าชดเชย การทำงานล่วงเวลา

แต่ที่ทำมาก็ดีแล้ว ให้กำลังใจค่ะ

อยากได้ประวัติความเป็นมาอ่ะคะ

ตอบด่วน

สอบถาม....เรื่องคาร์ฟูร์ขายกิจการให้กับ Big C รวมพนักงานและทรัพย์สินทั้งหมด. โดยให้พนักงานทำงานต่อกับบริษัทใหม่..และยังคงใช้ชื่อ บริษัทเหมือนเดิม แต่เขาจะเปลี่ยน Logo ของห้างฯ เป็น Big C ทั้งหมดภายใน 3 เดือน 

1.ในกรณีที่บริษัท ไม่เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างนี้จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายเลิกจ้างหรือเปล่า ลูกจ้างสามารถ ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยได้หรือเปล่า..

 2.ลูกจ้างมีเงินกองทุบกับบริษัทเก่า จะต้องโอนไปให้บริษัทใหม่ด้วยหรือเปล่า (ตามกฎหมาย)

3.ถ้าลูกจ้างสามารถเรียกร้อง ค่าชดเชยจะต้องเรียกจากบริษัทเก่า แล้วถ้าเขากลับประเทศ จะทำอย่างไร..

ทำงานอยู่ในจังหวัดชุมพร ผมเป็นพนักงานบริษัท มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดให้มี *วันหยุดผักผ่อนประจำปี โดยไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี * ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เรื่องวันเวลาทำงาน

จะถือว่าบริษัทนั้นทำผิดไหมครับ และผมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี