เมื่อวานผมมีประชุมเรื่อง การจัดตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2549 และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office KM ครั้งที่ 4 ที่คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้ง 2 เรื่อง แต่กำหนดเวลาตรงกัน ผมได้ประชุมการจัดตั้งบประมาณก่อนในเวลา 9.00-10.00 น. และหลังจากนั้นมาประชุม Office KM ต่อ รศ.มาลินี ยังทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้กับกลุ่ม Office KM อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ได้บรรลุถึงวิชาตัวเบาแล้ว (ขอยืมคำพูดของศ.นพ.วิจารณ์มาอ้าง) เพราะถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้ดูแลงาน QA ของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่อาจารย์ไม่ยึดตึดกับตำแหน่งแต่ทำหน้าที่ด้วยใจที่ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย (ขอชื่นชมในความทุ่มเทที่อาจารย์มีให้กับกลุ่ม Non-Teaching) รศ.มาลินี ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Blog ให้กับกลุ่ม Office KM เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  และคาดว่าหลังจากที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Blog ของมน. จะโตวันโตคืน และก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และหลังจากการบรรยายแล้ว ได้มีการจัดทำ AAR (After Action Review) หลายคนที่เข้าร่วมประชุมมีความสนใจที่จะกลับไปทำ Blog และแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนในงานได้ทราบ ก่อนจะเลิกประชุมได้มีการเสนอจัดตั้งชุมชน ผมเองโดยส่วนตัวมีความมุ่งมั่นจะจัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ เพื่อนำ KM มาพัฒนา QA ของสำนักงานเลขานุการ หลังจากกลับมาจากที่ประชุมได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกได้ 12 คน (ต้องขออภัยที่บางหน่วยงานบุคคลที่ผมติดต่อไปแล้ว มีประชุม ทำให้ได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน) แต่อย่างไรก็ตามผมเองยังรับสมาชิกในชุมชนสำนักงานเลขานุการอีกไม่จำนวนจำกัด ที่มีความสนใจในเรื่อง QA ขอเน้นย้ำว่าสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้างาน เพียงแต่มีความสนใจในเรื่อง QA ของสำนักงานเลขานุการเหมือนกันก็ยินดีรับเป็นสมาชิกแล้วครับ เมื่อวานผมได้จัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ ( 23 สิงหาคม 2548) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสมาชิกชุมชนเบื้องต้นดังนี้ครับ

คุณเสริม (คณะเกษตรฯ) , คุณเพชรรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์) , คุณพิชญานนท์ ( คณะมนุษยศาสตร์) ,คุณจิระประภา (คณะสังคมศาสตร์) , คุณพัชรี (บัณฑิตวิทยาลัย) , คุณมุกดา (คณะศึกษาศาสตร์) , คุณสุกัญญา (คณะแพทยศาสตร์) , คุณสุรีย์ (คณะพยาบาลศาสตร์) , คุณสาวิตรี (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) , คุณษมาภรณ์ (คณะนิติศาสตร์) , คุณจันทร์เพ็ญ (คณะทันตแพทย์) และคุณบอย (ผมเอง.. คณะสหเวชศาสตร์)

นอกจากนี้ผมได้เชิญชวนบล็อกของรศ.มาลินี ที่พูดคุยเกี่ยวกับ Office ในบล็อก NU_officeKM และบล็อกการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของคุณสาวิตรี มาสมัครเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการด้วย ตอนนี้ชุมชนสำนักงานเลขานุการ มีเพียงบล็อกของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์เพียงบล็อกเดียว

อยากเห็นสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการมีบล็อกเป็นของตนเอง และสมัครเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการ เพื่อนำ KM มาพัฒนางาน QA ของสำนักงานเลขานุการครับ