วันก่อนได้คุยกับโอ๋ อโณทัยเรื่องการเขียนรหัสครุภัณฑ์ว่ามีประโยชน์อย่างไรซึ่งโอ๋ก็บอกว่าน่าสนใจมากพี่น่าจะลงบล็อกบอกกล่าวให้คนอื่นได้ทราบด้วย พี่ก็เลยขอถือโอกาสนี้เล่าเรื่องการเขียนรหัสครุภัณฑ์ว่าเราจะทำเวลาไหนอย่างไร 

 รหัสครุภัณฑ์จะมีได้ก็เมื่อเราได้สั่งซื้อครุภํณฑ์ คณะฯจะเป็นผู้กำหนดรหัสเป็นตัวเลขมาให้  พร้อมกับใบตรวจรับ  เมื่อกรรมการได้ตรวจสเปคของครุภัณฑ์ชิ้นนั้นแล้วเห็นตรงตามที่จัดซื้อไปก็จะทำการตรวจรับเมื่อตรวจรับแล้วกรรมการจะต้องเขียนรหัสลงในเครื่องที่ตรวจรับด้วยซึ่งเมื่อก่อนใช้วิธีพ่นด้วยสี (เจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้มาดำเนินการให้)  ปัจจุบันจะมีปากกาเคมีซึ่งไม่สามารถลบได้  บางหน่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเขียนรหัสให้ในภายหลังก็ได้  ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์และเป็นประโยชน์ในการติดตามค้นหา หากของชิ้นนั้นได้มีการหยิบยืมไปใช้ที่อื่น และสำคัญที่สุดเมื่อ สตง.มาตรวจสอบ