Photosyom1 

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ผมเปิดบันทึกนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน"   เปิดโอกาสให้ศิษย์ที่เรียน ป.โท  หรือ ผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือผู้สนใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ว่าด้วย "การประเมินผลการปฏิบัติงาน" ได้เข้ามาทบทวนหรือแชร์ความรู้ ประสบการณ์ ถาม ตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงกระบวนการหนึ่งในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรในตำแหน่งนั้น ยังคงมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะที่พึ่งประสงค์ ที่จะสามารถสร้างผลงานที่คาดหวังไว้ อยู่ได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่   เมื่อทราบผลแล้ว จึงนำไปสู่การบริหารผลการประเมินฯ เพื่อกระตุ้นให้เขาทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การ ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้  

ผมจะทยอย เขียนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ "การประเมินผลการปฏิบัติงาน" ลงในบันทึกต่อๆ ไปนี้ ซึ่งหวังว่า จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน โดยเฉพาะ ผู้ที่เคยได้ฟังการบรรยายและเข้าร่วมสัมมนาอบรม ในหัวข้อนี้กับผม หากผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใด ประสงค์จะถามข้อสงสัยก็ขอให้เขียนเข้ามาในบันทึกต่อท้ายนี้ จะได้เป็นสังคมเรียนรู้ ว่าด้วย "การประเมินผลการปฏิบัติงาน"  

ขอความสวัสดี จงแด่ทุกคน ครับ