จากบันทึก R2R..ทำไม่ยากอย่างที่คิด เราได้รับทุน R2R จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันนี้พวกเรามาร่วมสรุปบทเรียนจากการทำวิจัย

 1.   โครงการลดอุบัติการณ์การบริหารยาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัด

ลักษณะของผลงาน 

เป็นงานประจำ พัฒนาให้เป็นงานวิจัย (R2R) โดยเริ่ม วิเคราะห์อุบัติการณ์การบริหารยาที่เกิดในหอผู้ป่วย พบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก ไม่มีการตรวจสอบซ้ำทุกขั้นตอน การระบุชื่อยาไม่ชัดเจน  ทีมวิจัยจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหอผู้ป่วย  โดยการทบทวนความรู้และแนวทางการเตรียมยาตามมาตรฐานของงานบริการพยาบาลให้แก่พยาบาลทุกคน  จัดทำแนวทางการบริหารยาและจัดทำสติกเกอร์สำหรับติดกระบอกยาและขวดยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ผู้วิจัยนำเสนอแนวทางการให้ยาและหลักการใช้สติกเกอร์ยา และดำเนินการตามแผน และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน รวมทั้งบุคลากรในหอผู้ป่วย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ เพื่อทำเป็นงานวิจัย ทีมวิจัยมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประเภท 3 R2R จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2551  ทำให้ทีมงานมีความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ผู้บริหารคอยดูแลให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาในทุกกระบวนการทำงาน

ผลสัมฤทธิ์  : งานเห็นผล คนเป็นสุข  ผลลัพธ์ในการดำเนินการ พยาบาลสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ยาในหอผู้ป่วยเคมีบำบัด ร้อยละ  96.30 และจากการติดตามอุบัติการณ์การให้ยา พบร้อยละ 0.081 อยู่ในระดับ Near missในระดับB (เตรียมยาผิดขนาดแต่สามารถตรวจสอบได้ก่อนจะให้ผู้ป่วย)  นอกจากนี้ ยังได้นวัตกรรม คือ จัดพิมพ์สติกเกอร์ยาที่ใช้บ่อยและได้มาตรฐานตาม ASTM( The American Society for Testing and Materials)  มาใช้ในหอผู้ป่วย สามารถลดเวลาในการคัดลอกคำสั่งของแพทย์ ได้  จากเดิมใช้เวลารับคำสั่งแพทย์ Caseละ 30 นาที  เหลือCase ละ  15  นาที  ทำให้พยาบาลมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง (Bed side nursing care)  และให้คำปรึกษาปัญหาด้านจิตใจผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ได้มากขึ้น ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจที่ได้รับความสนใจและเอาใจใส่มากขึ้น  บุคลากรก็มีความสุขในการทำงานเพราะทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น ไม่มีอุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายของการให้ยา สามารถตรวจสอบได้ง่าย ทำให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอีกด้วย

 

ความภาคภูมิใจ  ทีมวิจัยรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำงานประจำที่เราทำทุกวันให้เป็นงานวิจัยได้ ทำให้ผลงานของเราส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และทำให้พวกเราทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

..................

 

2. โครงการลดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบำบัด

กำลังสรุปผล

 

จัดทำป้าย 3 แบบ

  • เสี่ยงน้อย สีเขียว
  • เสี่ยงปานกลาง สีเหลือง
  • เสี่ยงมาก สีแดง

ปรับแบบประเมินใหม่ อีกครั้ง เพื่อให้ประเมินได้ตรงมากขึ้น

 

หลังจากนั้นพวกเราถ่ายภาพ กับโลห์ที่ได้รางวัล CoP_IV Chemotherapy ก่อนจะฉลองด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ