ระเบียบ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

ได้กำหนดให้เหตุแห่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบข้อต่างๆดังนี้

      ข้อ ๕ เต็มขั้น

      ข้อ ๖ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๖(๖) ลาศึกษาต่อ มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน(ใหม่กำหนดให้มีเวลาไม่น้อยกว่า 3เดือน 15 วัน)

      ข้อ ๖(๗) ลาบ่อยครั้ง (รร. ๖ ครั้ง สนง. ๘ ครั้ง)  ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ไม่เกิน 15 วัน

      ข้อ ๖(๘) (ก) ลาอุปสมบท

      ข้อ ๖(๘) (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

      ข้อ ๖(๘) (ค) ลาป่วยจำเป็น ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

      ข้อ ๗ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น

      ข้อ ๘ ลาศึกษาต่อ (รอการเลื่อน) ไม่เกินครั้งละ ๐.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสอง ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้น (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๑.๕ ขั้น

      ข้อ ๑๑ วรรคสาม ได้เลื่อนขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง (กรณีครึ่งปีแรกได้ ๐.๕ขั้น) รวมทั้งปี ๒ ขั้น

      ข้อ ๑๓ กันเงินกรณีถูกฟ้องอาญา

     สิ่งที่เพิ่ม กฎ กคศ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

     กรณีลาศึกษาต่อ จะให้หน่วยงานกันเงิน ครั้งละไม่เกิน ๐.๕ ขั้น และเมื่อจบ การศึกษา ป.ตรี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า  ๒.๕ ,

    ป.โท ๓.๒ , ป.เอก ๓.๕