ทำวัตรเช้าทุกวันพระ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนวิถีพุทธ