เรื่องที่น่าสนใจจากบ้านทุ่งขาม  หมู่  6  ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานานคือประเพณีตานข้าวรับศีลและการเลี้ยงผีปู่ย่า
      การตานข้าวรับศีล เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของชาวทุ่งขามซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีโดยมีการจัดอาหารคาวหวานเพื่อเลี้ยงพระสงค์และผู้สูงอายุที่ไปร่วมปฏิบัติธรรม  หลังจากที่มีการจำวัดในวันเข้าพรรษารุ่งเช้าของวันใหม่ชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารทั้งคาวหวานเพื่อเลี้ยงผู้สูงอายุที่อยู่ในวัดและบางครั้งชาวบ้านจะมอบเงินให้กับผู้สูงอายุคนละ  50- 100 บาทเพื่อไว้เป็นค่าหยุบยาในยามเจ็บไข้ได้ป่วย
      การเลี้ยงผีปู่ย่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอีกอย่างของชาวทุ่งขาม  เชื่อกันว่าการเลี้ยงผีปู่ย่าเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านเรือนและก่อตั้งวงค์ตระกูลขึ้นมาการเลี้ยงผีปู่ย่านั้นจะเลี้ยงในช่วงเดือนเก้าแรมของชาวเหนือตรงกับเดือน  มิถุนายน ของทุกปีนอกจากเดือนเก้าแรมแล้วยังเลี้ยงกันในวาระพิเศษต่างๆ เช่น  คนในครอบครัวมีการแต่งงาน   เสียชีวิต  กลับมาจากที่ไกลๆ   หรือขึ้นบ้านใหม่  เครื่องไหว้ที่ใช้ในการไหว้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตระกูลของแต่ละคน  บ้างก็ใช้ไก่  1  ตัว บ้างก็ใช้หัวหมู หรือใช้ดอกไม้ธูปเทียน