มหกรรมจัดการความรู้เรื่อง “สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน”

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ ปราณี ยอดแก้วและเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 5 พื้นที่

ประกอบด้วย

1.       เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา

2.       เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จังหวัดลำปาง (สวัสดิการวันละ 1 บาท)

3.       เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครวงจรชีวิตตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด (กองทุนเมตตาธรรม ทำบุญวันละ 1 บาท)

4.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

จะจัดมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง “สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน” ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549 ตามกำหนดการที่แนบโดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ

1.       แลกเปลี่ยนประสบการณืการทำงานจัดการความรู้ของแต่ละพื้นที่

2.       สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อขยายแนวคิดและการดำเนินงานสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ได้ที่

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673529,01-4772123,09-289-7804,06-2821617

โทรสาร  075-673-525

E-Mail :  [email protected]

Blog :  gotoknow.org/kmm-p

Website :km4fc.wu.ac.th

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าวิทยากร ห้องประชุม เอกสาร อาหาร และการเดินทาง

ตามกำหนดการ (ไม่รวมค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
สมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โดย ชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน ลดเหลือ 1,500 บาท
หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2549

กำหนดการ
มหกรรมจัดการความรู้เรื่อง “สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน”
เจ้าภาพ ทีมวิจัยจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549
จัดโดย หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยการสนับสนุนของ สกว. และ ศตจ.

ณ โรงแรมกรีนกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา

*****************************

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ

13.00 – 13.30 น.                  ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น.                  เปิดการประชุม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
14.30 – 15.00 น.                  บรรยายพิเศษ การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการจัดสวัสดิการภาคประชาชน
โดย นายทวีวัฒน์ สังข์ศิริ นายอำเภอกระแสสินธ์
15.00 – 19.00 น.                  ชมทิวทัศน์เมืองสงขลา ชายหาดสมิหลา สะพานติณณสูลานนท์
และรับประทานอาหารเย็นที่เกาะยอ
19.00 น.                                เดินทางกลับที่พัก โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.                 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละทีม (5 พื้นที)
11.00 – 12.00 น.                  ซักถาม/แลกเปลี่ยนหลังการนำเสนอครบทุกกลุ่ม
12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 น.                  ออกเดินทางไปตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

14.00 – 16.00 น.                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์กับคณะกรรมการ

และสมาชิกพื้นที่เจ้าภาพในการทำกิจกรรมสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ตำบลน้ำขาว

16.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็นและร่วมชมการแสดงในพื้นที่

20.00 น.                                เดินทางกลับที่พัก โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 สรุปการประชุม และปิดเวทีการประชุม

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.                                เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)