ผมขอ ลปรร. การจัดทำ CoP บริบทของ มมส. 2 ประเด็น ครับ

1) การเขียนแผน km

2) การสร้าง CoPs

พิจารณาตามภาพ mind map ครับ