"ความยุ่งยากในโลกนี้มักเกิดจากคนที่มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์   แต่บกพร่องทางใจและจิตวิญญาณ"

ท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยียน

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)   แก่นธรรม (4)   แก่นธรรม (5)