๓๒๙.ตอบคำถามจาก world cafe'


       บันทึกฉบับนี้  เขียนขึ้นเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของ GotoKnow   ตอนแรกอ่านคำถามแล้วผ่าน ๆ ไปคิดว่าคงยากสำหรับฉันที่จะหาคำตอบนำมาถ่ายทอดได้  จึงอ่านคำถามอีกสองสามเที่ยว ก็น่าจะลองเขียนคำตอบตามที่ได้ทำอะไรมาบ้าง

 

๑. จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน มีความรู้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ท่านได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ อย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ เพราะอะไร มีความหมายอย่างไร และลงท้ายได้ทำอะไรไปบ้างในการที่จะได้ความรู้มา 

 

       การเข้าถึงความรู้ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจอย่างเต็มทีเพื่อให้ได้ความรู้นั้น ๆ มา  เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากฉันเป็นคนไม่หยุดนิ่ง  และมีความพร้อมในหาโอกาสที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองทั้งด้านการพัฒนาสมอง สติปัญญาและการพัฒนาจิตใจ  โดยเฉพาะยุคของการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  เมื่อได้พบว่าการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Internet  เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นชุมทางของแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จึงได้พยายามเรียนรู้จากผู้ที่ไม่รู้อะไรเลย  ลองผิดลองถูก  มีความกล้าที่จะแลกเปลี่ยนกับบุคคลแห่งการเรียนรู้ในโลกไซเบอร์  เพื่อความสำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่ความเป็นอาชีพและหน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

          การได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ เพราะ..การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ การยอมรับว่าตัวเองอ่อนด้อย หาทางเลือกในการพัฒนาตัวเองทั้งด้านสติปัญญาและด้านการพัฒนาจิตไปพร้อม ๆกัน  โดยการเลือกเสพสื่อที่เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  สนองต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้มีการพัฒนาสูงขึ้นอันหมายถึงการได้นำความรู้มาพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  สม่ำเสมอ เพื่อการยอมรับและการสร้างความศรัทธาให้แก่เพื่อนร่วมงานและเด็กนักเรียน

 

        นอกจากนี้  การที่ได้รับน้ำใจไมตรีจากกัลยาณมิตรด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น ในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเอกสาร ตำราทางวิชาการ หนังสือสำหรับเด็ก ทุนการศึกษา การเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน สื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการช่วยเหลือดูแลโรงเรียน  เสมือนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้มีความรักที่จะเขียนบันทึก การเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของ Gotoknow

         การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ในการได้ทำอะไรไปบ้างในการที่จะได้ความรู้มา  การเขียนบันทึกประจำวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเผยแพร่องค์กร  ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการทำงานเพื่อเด็กและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บุคคลแห่งการเรียนรู้เข้ามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ได้นำวิธีการสร้างบล็อกมาแนะนำเพื่อนครูในโรงเรียน และนำกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของนักเรียน และนำความรู้จิตตปัญญาศึกษามาพัฒนาครูและนักเรียน  เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมผ่านบล็อก 

๒.ในองค์กรของตนเองเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ควรจะมีจะมีเครื่องมือ หรือวิธีแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ การบริหารจัดการความรู้ ให้พรรณาทั้งที่ควรจะมี(ถ้ายังไม่มี) อยากจะมี ใฝ่ฝันว่าถ้ามีแล้วจะสุดยอด หรือที่มีแล้วจะให้มีการใช้อย่างไร

         โรงเรียนควรจะเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานและการสร้างวิสัยทัศน์จากการนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนางานอาชีพ โดยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์  โดยให้ครูสามารถจัดการตนเองให้เป็นผู้เข้าถึงความรู้โดยเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒  โรงเรียนได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบล็อกเพื่อให้ครูในโรงเรียนและครูในตำบล  ครูทุกคนของโรงเรียนและเด็ก ๆ จำนวนหนึ่ง  รวมทั้งคนในชุมชนได้เป็นสมาชิก GotoKnow   มีความมุ่งมั่นที่จะให้สมาชิกทุกคนเขียนบันทึกสัปดาห์ละ ๑ ฉบับ แต่ความฝันต้องเติมเต็มอีกต่อไปเนื่องจากสัญญาณ Internet ไม่เสถียร  โรงเรียนจึงพยายามที่จะระดมทุนซื้อ Sever เป็นของตนเอง  เพื่อสะดวกในการให้บริการแก่ครูและเด็ก  ซึ่งครูทุกคนมีความพร้อมในการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพื่อการรองรับสัญญาณ Wireless

๓.จากที่ได้สนทนามาทั้งหมด คิดว่าถ้ากลับไปบ้าน ไปทำงาน จะทำอะไรเป็นสิ่งแรก ในอาทิตย์นี้หรือสองอาทิตย์นี้ เพื่อให้องค์กร หน่วยงานของตน เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือการใช้เครื่องมือ หรือมีการบริหารความรู้ที่ดี อย่างที่เราฝันไว้ในรอบสอง 

        การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ภายหลังที่ได้เข้าถึงความรู้  นำความรู้ไปพัฒนาตนเองแล้ว  จะต้องนำความรู้ไปแลกเปลี่ยน อันได้แก่การกระทำกิจกรรมทางสร้างสรรค์สังคมเพื่อการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน  การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนคือการทำ AAR การเรียนการสอนทุกสัปดาห์ การฝึกสมาธิแนวจิตตปัญญาทั้งครูและเด็ก   นำผลการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ใน Weblog http://gotoknow.org/blog/krukim/toc  หรือในWebsite : http://www.krukimpbmind.com และ  http://www.wittasamphan.net./

และแนะนำให้เพื่อนครูในโรงเรียนใช้ Internet ผ่านระบบมือถือ 

       สำหรับนักเรียนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Internet และต้องฝึกเขียนบันทึกลงในสมุดแล้วนำไปลงบล็อกเมื่อมีโอกาส  ยกย่องและให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนบล็อกและใช้ Internet ว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  : -

 http://gotoknow.org/blog/wittayasamphan/toc

 http://www.krukimpbmind.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538707798

ที่นี่ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 276354เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2009 11:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (59)

สวัสดีค่ะ

 • ในที่สุดพี่ครูคิมก็ตอบคำถามมาแล้ว
 • หลังจากไปลุ้นน้องนัทอยู่นาน
 • เชียร์ๆๆ  ค่ะ 
 • มาขอบคุณ ที่แวะไปเยือน กล้วยไม้ฯ ใช้กาบมะพร้าวห่อฯ นะครับ
 • อ่านการตอบคำถาม และไปเยี่ยมบล็อกน้องเรามาแล้วนะครับ
 • เหมือนมืออาชีพเลยนะครับ
 • ชื่นชม ศรัทธา นะครับ
 • สบายดีนะครับ น้องเรา

สวัสดีค่ะครูคิม

 • แวะมาอ่านเรื่องราวของครูคิมค่ะ
 • ดีจังเลยค่ะที่ครูคิมฝึกเด็กๆในการเขียน และน้องก็เขียนได้ดีด้วยค่ะ
 • เพราะความรู้จากประสบการณ์ที่ฝัลึกอยู่ในชีวิต จะเป็นห้องเรียนอีกหนึ่งห้องที่เราควรจะศึกษาค่ะ ตัวอย่างดีดีอย่างน้องนัทมีอีกเยอะแยะในโรงเรียนครูคิมแน่นอนค่ะ ^_^

สวัสดีคะป้าครูคิม

 • แวะมาอ่านคะ
 • ทานข้าวกลางวันหรือยังค่ะ
 • รอติดตามตอนต่อไปคะ

มาดูคำตอบของครูพี่คิม แน่นด้วยสาระเสมอ เมื่อเจอเธอ

อิ่มอุ่นอันอวบอิ่ม รอยยิ้มสดใส จริงใจแลกเปลี่ยน เปี่ยมมิตรภาพ

... มีความสุขนะคะครูพี่ ... เพิ่งฮู้ว่าพี่ครูคิมเว้าอิสานนำ ...

 

สวัสดีค่ะ  มาเป็นกำลังใจกับคำตอบค่ะ

อ่านแล้ว ทึ่งมากๆค่ะ ถ่ายทอดอกมาได้อย่างชัดเจนค่ะ

สวัสดีค่ะ

มารายงานตัวค่ะ  ส่งบันทึกตอบปัญหา world cafe' แล้วนะคะ

ห้ามตีก้นนะคะ  คริ ๆ ๆ ๆ ดูและตัวเองนะคะ  อย่านอนดึก

 • ลุ้นอยู่ตั้งนานค่ะ คุณพี่ครูคิม ในที่สุดก็เขียนได้ดีมาก ๆ กว่าที่ถ่อมตนไว้เยอะเลยค่ะ
 • ประทับใจค่ะกับคำนี้ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

สวัสดีครับเกลอ ของขวัญหลานยาย ได้รับแล้วครับเกลอ กำลังเลือกรูปหลานยายมาให้ชมครับ

ดีใจครับ

ผมว่าพี่ครูคิมตอบได้แน่นอน และ เนื้อหาดีมากครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะน้องครูอรวรรณ

 • ตอนแรกคิดว่า..คงเขียนกันยืดยาว
 • หากจะเขียนกันจริง ๆ นะคะ
 • ก็ลอง ๆ เพื่อเข้าร่วมสนุกค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาอ่านเพื่อแลกเปลี่ยน

สวัสดีค่ะอาจารย์ชยพร แอคะรัจน์

 • ขอขอบพระคุณค่ะ
 • ที่มาโปรยยาหอมกันทุกวัน
 • วัยนี้..ชอบยาประเภทยาลมยาหม่องแล้วค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะน้องอาร์ม

 • โรงเรียนพี่คิมกะ..จะใส่เสื้อโกทูโนว์ครบทีมค่ะ
 • ผอ.ก็นอนเฝ้าโรงเรียนเพื่อที่จะเขียนบันทึกตอบคำถามค่ะ
 • ขอขอบคุณน้องอาร์มที่ให้โอกาสค่ะ

สวัสดีค่ะน้องยอดฉัตร

 • ขอขอบคุณที่มาทักทายเป็นกำลังใจ
 • คิดถึงอยู่เสมอนะคะ

สวัสดีค่ะน้องpoo

 • ขอขอบคุณค่ะที่มาดูคำตอบของครูพี่คิม
 • เป็นกำลังใจค่ะ
 • เว้าอิสานได้นิดหน่อย..ตอนนี้ลืมไปมากแล้วค่ะ
 • แต่ยังฟังรู้เรื่อง..ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องKRUPOM

 • ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจค่ะ
 • น้องป้อมสบายดีนะคะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ  คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณSasinand 

 • ขอขอบพระคุณมากค่ะ
 • คิดถึงอยู่นานหลายวันแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะใยบัว

 • ดีใจด้วยนะคะ..ลุ้น ๆ ๆ ๆ ๆ
 • ต้องไปรายงานกับน้องอาร์มนะคะ

สวัสดีค่ะ

อ่านคำตอบแล้ว..ทึ่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากเป็นคนเก่งแบบนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องSila Phu-Chaya

 • ขอขอบพระคุณค่ะที่มาลุ้น
 • ตอนแรกคิดว่า..คงเขียนกันยืดยาวน่าดู
 • กลัวไม่มีเวลาเขียนค่ะ
 • ก็ลองดู...เป็นการทดแทนพระคุณที่เขาให้พื้นที่เราเขียนบันทึกค่ะ  ควรร่วมกิจกรรม
 • ครูที่โรงเรียน..คาดว่าจะใส่เสื้อกันเป็นทีมค่ะ

สวัสดีค่ะเกลอวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 • เที่ยวนี้เดินทางไปถึง..โดยดีนะของขวัญหลาน
 • รอดูภาพ..ค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. - ประสิทธิ์ - หนูกุ้ง

 • ขอขอบพระคุณค่ะท่าน
 • ท่านรักษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

 • ขอขอบคุณค่ะ
 • สำหรับความรู้สึกที่ได้มาอ่านเนื้อหาที่พี่คิมถ่ายทอด
 • เป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะคนสวยโบตั๋น

 • เบื่อยาหอม...วัยขนาดนี้
 • เขาต้องการยาลม  ยาหม่อง ยาดมค่ะ

มาชม

เป็นเรื่องเล่าเร้าพลังสร้างสาระน่าสนใจดีแท้นะครับ

 

ครูคิมขา พี่สุเข้ามาอ่านตั้งนานแล้วหละ  ครูคิมตอบได้ดีมาก จนพี่สุไม่มีที่จะเม้นท์เลย  รู้ไหม ได้แต่อ่าน แล้วคิดว่าจะเม้นท์อะไรให้ ก็ไม่มี  มันชัดเจนหมดแล้ว

เยี่ยมจริงๆ  เห็นไปหลายบล้อค พูดกันเรื่อง 3 คำถาม ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ  พี่สุก็คิดว่าจะเขียน  แต่ก็ไม่เคยมีส่วนร่วมแข่งขัน ซักที   ก็เลยไม่ร่วมด้วย คำตอบโดนใจ จริงๆ

แต่ติดตาม อ่านของน้องอาม  ที่อยู่บล็อคน้องขจิต ตอบเช่นกัน แต่พี่สุก็ว่าตอบเข้าท่าทุกคน

แต่มาเห็นของครูคิม  เข้าท่ากว่าอีก  ชัดเจนคะ 

และที่สนับสนุนทั้ง โรงเรียน ไม่ว่าครู  ให้ได้รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้ตาม สมัยเทคโนโลยีก้าว ให้ทุกคนไม่ด้อยโอกาส  ในการสัมผัส สุดแต่ใครจะสนใจ ดีมาก  ใช้ระบบอินเทอร์เน็ทระบบมือถือครูและนักเรียนก็คงมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพิ่มขึ้น และเขาจำกัดเวลาเล่นด้วยหรือเปล่า 

พี่สุไปอ่านย้อนรอยคุณเปลวเทียน หมดทุกบทแล้ว  ว่างแล้ว  จะมาย้อนรอยครูคิมนะคะ  เตรียมอ่านเม้นท์ได้เลยคะ

พี่สุไปแต่งกลอนตอบคุณสิงหา ตั้ง 2 บท ก็เลยใช้เวลาไปกับเรื่องนี้ ตอนนี้พอว่างแล้ว จะตามย้อนรอยให้หมดแหละคะ เหมือนเดิม

ตอนนี้ง่วงแล้ว  ไปนอนก่อนนะคะ รักษาสุขภาพด้วยเรื่องนอนดึกนี่แหละ  เป็นห่วง คะ  เขาว่าถ้าคนอ่อนแอ หรือมีภูมิแพ้ไข้หวัด มันจะถามหาคะ  คริ คริ  จริงหรือเปล่า  

 

สวัสดีครับครูคิม

มาตามไปตรวจการบ้าน

สวัสดีค่ะพี่คิม

*** ผอ.ท่านมีอารมณ์ขันและมีมุขดีนะคะ....รีบๆไปตรวจการบ้านเถอะค่ะ

เยี่ยมมากค่ะ

สมบรูณ์แบบเป็นแบบอย่างที่ดีเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 • นำภาพต้นถั่วกับนางแบบร้อยล้านมาฝากค่ะ
 • และที่สำคัญนางแบบเป็นผู้ปลูกด้วยตัวเองเลยค่ะ
 • ไม่ค่อยงามไม่รู้เป็นเพราะอะไร
 • ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ
 • พื้นที่เป็นของเพื่อนบ้านค่ะ
 • คิดถึงเสมอค่ะ

สวัสดีครับ พี่คุณครูคิม

@ แวะมาทักทายตอนดึก..ก่อนนอน

@ ทั้ง ๓ ข้อ "คม ชัด และลึก"

@ นอนหลับฝันดีครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์umi

 • ขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์
 • ความพยายาม....ของความฝันค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

 • พี่สุคะ...การตามหาคนในบล็อกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
 • แต่ครูคิมก็ไปออกตามหาพี่สุ..จนได้
 • ขอขอบคุณค่ะพี่..ที่ยังมีใจให้กันเหมือนเดิม
 • แค่บอกว่า..มาเยี่ยมก็พอใจแล้วนะคะ
 • ครูคิมใช้เน็ตผ่านมือถือ..ก้ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกนะคะ  ตามธรรมดาสัญญาณมือถือก็ใช้ได้ดีเป็นบางเวลาอยู่แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.มนต์สัณธ์

 • นอนโรงเรียน..ฝันอะไรหรือเปล่าหนอ
 • ขอปรบมือให้ค่ะ...สุดยอด

สวัสดีค่ะน้อง กิติยา เตชะวรรณวุฒิ

 • อยากกระซิบดัง  ๆ ค่ะ
 • แต่ละท่าน...อยากได้เสื้อใส่กันเป็นทีมค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจ
 • รกษาสุขภาพนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ krutoi

 • ไม่เจอกันหลายวันแล้วนะคะ
 • พี่สบายดีนะคะ
 • รักและคิดถึงเสมอค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจ

สวัสดีค่ะครูแจ๋วคุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

 • มันจะขึ้นได้กับดินทุกชนิดค่ะ
 • และจะงามไปอย่างธรรมชาติ..เหมือนครูแจ๋วกับนางแบบท่านนี้ค่ะ
 • ประมาณ ๓ เดือนกว่า ๆ จะเห็นดอก และ ๕ เดือนไปแล้วจะได้มีฝักที่ทานได้ค่ะ
 • ครูแจ๋ว..สวยเหมือนนางแบบเลยนะคะ
 • ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้องชายไทบ้านผำ

 • ขอขอบคุณน้องชายค่ะ
 • ที่มาเป็นกำลังใจให้พี่คิมเสมอ ๆ
 • พยายาม...เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมกับเขาค่ะ 

พี่คิมขา..ยอดเยี่ยมค่ะ

เห็นด้วยกับคุณไทบ้านผำค่ะ

พี่สาวคนเก่ง..

สวัสดีค่ะน้องศน.อ้วน

 • ไม่เจอกันหลายวันแล้วนะคะ
 • ขอขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจ
 • ตอนแรกเข้าใจว่าโจทย์ยากจัง..คงจะเขียนบันทึกกันอย่างยืดยาว
 • ว่าจะไม่ (แล้ว) เชียวนา..ลอง ๆ จิ้ม ๆไปจิ้มมาตามความจริงที่เกิดกับตัวเอง
 • ก็ออกมาในรูปร่างที่เห็นค่ะ
 • น้องอ้วน..รักษาสุขภาพนะคะ  ยิ่งตัวเล็กบอบบาง (มีคนบอกค่ะ)
 • การได้แสดงมุมมองของตนเองอย่างเต็มที่
 • ไม่มีคนพูดคั่นระหว่างการเขียน..
 • การได้รับการยอมรับในสังคม สมมุติ
 • ดีกว่าไม่มีใครใส่ใจในสังคมจริง ๆ
 • แฮ่..นึกได้เท่านี้ครับ
 • ไปเล่นขี้โคลนก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะครูคิม  อยากบอกว่า.."เยี่ยมค่ะ"

สวัสดีค่ะเกษตร(อยู่)จังหวัด

 • ขอขอบคุณค่ะที่มาช่วยคิด
 • ช่วยเติมเต็ม..ให้พี่คิม
 • ป็นข้อคิดที่ดีมาก ๆค่ะ

สวัสดีค่ะน้องครูใจดี

 • ขอขอบคุณค่ะ
 • ที่มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจ
 • คิดถึงเสมอนะคะ

สวัสดีครับป้าคิม

วันนี้วันเกิดของคุณแม่

ผมเลยเริ่มเขียนบันทึกเพิ่งฝึกครับ

แวะมาหาป้าคิม ป้าคิมสบายดีนะครับ

สวัสดีครับ ครูคิม

 • สบายดีนะครับ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ G2K
 • ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตประเภทไหน
 • ขอบคูณมากครับ

สวัสดีครับครูคิม

                ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลแห่งการเรียนรุ้มีอยู่มากมาย...และพบว่าG2K เป็นช่องทางหนึ่งที่ขณะนี้ตัวเราเรามีอุปกรณ์พร้อมที่จะเลือกใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้....

                                                ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะน้องน้องต้นน้ำ

 • ป้าคิมดีใจที่น้องมาเขียนบันทึก
 • ฝึกไปบ่อย ๆก็จะเก่งเอง
 • ป้าคิมคิดถึงทุกคนนะคะ  ไปอวยพรคุณแม่มาแล้วค่ะ
 • ขอขอบใจที่แวะมาทักทายป้าคิม

สวัสดีค่ะท่านเกษตรยะลา

 • ท่านเกษตรสบายดีนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาทักทายอีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะท่านนายช่างใหญ่

 • ปัจจุบันทุกอย่างทันสมัยและสดวกสบายมากนะคะ
 • แต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้เป็นด้วยค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะ

- 你好 ค่ะ เป็นสมาชิกใหม่นะคะ Tang Na ค่ะ

- คมความคิด คมภาษา

- อย่างไรก็ตาม สูงสุดคืนสู่สามัญ

- แวะมาทักทายกันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณหมูนาย

 • ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาอ่าน
 • และแสดงความคิดเห็นว่า....คมคิดคมภาษา
 • ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีคำคมค่ะ เขียนมาแบบพื้น ๆ เชย ๆ จากการกระทำที่เป็นความจริง
 • อย่างไรก็ตาม สูงสุดสู่สามัญ.....
 • ขอเรียนให้ทราบว่า..ครูคิมไม่ใช้คนสูงคนสุดอะไรหรอกนะคะ  เป็นคนบ้านนอกพื้นบ้าน แร้นแค้น ยากจน อดมื้อกินมื้อ ต่ำกว่าชั้นสามัญชนค่ะ 
 • ไม่เข้าใจว่าคุณเปรียบเทียบให้ดิฉันเป็นอะไร ถึงจะคืนต่ำไปกว่านี้ก็รับได้ค่ะ

ยังไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับบันทึกนี้เลย..
แต่ภาพ world cafe' ที่จัดขึ้นที่ หาดใหญ่..ยังคงฉายชัดอยู่ในหัวสมองของผม และนี่ก็กำลังถอดบทเรียน ประยุกต์ใช้กับบุคคลในสังกัดที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้

....เป็นกำลังใจให้ นะครับ...

      

สวัสดีค่ะอาจารย์แผ่นดิน

 • ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจ
 • คุณแดนไทและหลาน ๆ สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูคิม

ตามมาส่งแรงใจให้เดินตามฝันและแรงบันดาลใจค่ะ

สี่เชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆ ตามมาแน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะน้องสี่ซี่

 • ดีใจค่ะที่น้องสี่แวะมาเยี่ยม
 • คิดถึงทุกคนค่ะ..คิดถึงน้องสี่มาก ๆ
 • รักษาสุขภาพนะคะ
 • ขอขอบคุณค่ะ

มาแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี