ใยบัว

  • Username: toom08
  • ครู
  • สมาชิกเลขที่ 58027
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ

ประวัติย่อ

ชื่อจริง นางสาวพัชรดา  นาคสุกเอี่ยม

จบการศึกษาปริญญาโท กศ.ม สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร