ที่มาของเนื้อหาในการอบรม

โปรแกรม

http://www.kmi.or.th

www.bic.moe.go.th/indes.php?id=5&no_cache=1&L=2

http://urlgreyhot.com/personl/webblog/supporting_enterprise_knowlodge_manafement_with+veblog_services_roadmap

www.roell.net/publikationen/distributedkm.shml

ยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ในการเป็น IT Wizard

1.จัดหา จัดเตรียมเอกสารที่ง่ายต่อการปฏิบัติจริง

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะกับบุคคล

3.เริ่มปรับพื้นฐานของบุคลาการ ด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐาน (ให้ปฏิบัติด้วยตนเองจริงๆ)

4. เตรียมการนำเสนอพร้อมสาธิต ที่เน้นจากง่ายไปหายาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุบาลฉะเชิงเทราความเห็น (0)