นาทวี

ยุทธศาสตร์  แนวทางการส่งเสริมการใช้งาน Blog  ในหน่วยงาน
1. นำเสนอต่อคณะทีมงานบริหาร /สร้างความเข้าใจตรงกัน ในเรื่อง Blog
2. กำหนดนโยบายโรงเรียน/หน่วยงาน ที่ชัดเจน
3. ให้ความรู้แก่บุคลากร โดยการอบรม  มือสื่อคู่มือ เอกสาร และเว้บไซต์ http://gotokhow.org
4. ติดตามให้คำแนะนำ/นิเทศ/โดยคณะทำงานในโรงเรียน/หน่วยงาน
5. ประเมินผล ให้รางวัล /ความดีความชอบ

   นวัตกรรม ICT
ระบบลงเวลาใช้เครื่องคอมฯ
ระบบส่งรายงานแบบไร้กระดาษ
ระบบการจัดการสร้าง

     Home Page
 
คลิ๊กลงทะเบียน