การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้ด้าน IT และการสร้าง Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทีมนักจัดการความรู้ด้าน IT ของโรงเรียนนำร่อง

8 พฤษภาคม 2549  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทีมนักจัดการด้านความรู้ด้าน IT ของโรงเรียนนำร่อง   4  โรงเรียนประกอบด้วย  1.โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  2.โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน 3. โรงเรียนวัดเกตุสโมสร และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนละ 1 ท่าน  และจากสำนักงานเขตฯ  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Blog เพิ่อแลกเปลี่ยนรู้ ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นแกนหลักในการถ่ายทอดและขยายผล ตามโครงการ  นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูในยามที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และเพื่อนครูต้องแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน  ถื่อได้ว่า เป็นทางเลือกที่เหมาะสม  และขอเชิญชวนให้เพื่อนครูทุกท่านช่วยกันพัฒนาวิธีการนี้ได้อยู่อย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ความเห็น (0)