โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ  30 ไร่ และใช้ป่าชายเลนเป็นแหล่งเรียนรู้   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ  บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่บูรณาการได้  ตัวอย่างเช่น       กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ    จัดมัคคุเทศก์ป่าชายเลน  กระดาษธูปฤๅษี  ชาขลู่      กลุ่มสาระภาษาไทย  ขับเสภา การแสดงบทบาทสมมุติ         กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  การใช้โปรแกรม  google  earth มาใช้ในการคำนวณหาอัตราส่วน พื้นที่  ระยะทาง ความกว้างของแม่น้ำ      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  การศึกษาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  การศึกษาลักษณะใบพืชป่าชายเลน  การสำรวจและวิเคราะห์น้ำในแม่น้ำบางปะกง  การสกัดสีจากพืชป่าชายเลน       กลุ่มศิลปะ การแสดงดนตรีไทย จินตลีลาประกอบเพลงบางปะกง          กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์จากเกล็ดปลา  อาหารป่าชายเลน  และผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน