การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า

การสอนวิทยาศาสตร์
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและมีใบงาน ใบความรู้ประกอบ        จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อสอนเรื่อง  การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า  พบว่า  นักเรียนจะคำนวณไม่ค่อยได้  ซึ่งเมื่อสอบปรากฏว่า  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 41คน   มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน 21 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 51.22   ข้าพเจ้าจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และมีใบงาน ใบความรู้ประกอบ     เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องพลังงานไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้น ม.3                  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ใบงาน  ใบความรู้  ใบเสร็จค่าพลังงานไฟฟ้าใช้วิธีการครูแจกใบความรู้และใบงานให้นักเรียน  จากนั้นให้นักเรียนที่เข้าใจและคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าได้ช่วยสอนเพื่อนคนที่ยังไม่เข้าใจ  โดยใช้เวลาในคาบเรียนปกติและบอกนักเรียนคนที่สอนว่าถ้านักเรียนคนใดที่สอนเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนสอบผ่านก็จะเพิ่มคะแนนให้กับผู้สอนด้วย  และในการคิดคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่จากเดิมครูจะเป็นผู้กำหนดโจทย์ให้นักเรียนทั้งห้อง  ก็จะเปลี่ยนโดยให้นักเรียนแต่ละคนนำใบเสร็จค่าไฟฟ้าจากบ้านของนักเรียนเองมาคนละใบ  แล้วครูจะกระตุ้นให้นักเรียนอยากคิดคำนวณดูว่าแต่ละเดือนที่ผู้ปกครองของนักเรียนจ่ายค่าไฟ  ตัวเลขต่าง ๆ มาอย่างไร        จากนักเรียนจำนวน 21 คน  นักเรียนคิดคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าได้ผ่านเกณฑ์  จำนวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.71 และยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 3 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.29      

ข้อค้นพบ 

-         จากการสังเกตนักเรียนพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าของบ้านตนเอง -         จากการตรวจข้อสอบนักเรียนบางคนอ่อนในเรื่องการคำนวณมาก  พบว่านักเรียนบางคนรู้ขั้นตอนวิธีคิด  แต่  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ไม่ถูกต้อง  ซึ่งบางคนบวกเลขจุดทศนิยมผิด -         ยังมีนักเรียนจำนวน 3 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งครูผู้สอนต้องหาวิธีการอื่นแก้ปัญหาต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จช.ความเห็น (0)