ในช่วงเปิดภาคเรียนทุกครั้ง  โรงเรียนเราจะจัดประชุมผู้ปกครองในทุกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยตั้งชื่อโครงการดังกล่าวว่า  "บ้านและโรงเรียนสร้างทางถูกให้ลูกรัก"  จะเป็นการพบปะปรึกษาหารือกันระหว่างฝ่ายบริหาร  ครูประจำชั้น  กับผู้ปกครอง  โดยจะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม  การเรียน  สุขภาพ ของนักเรียน  หากนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง ครูประจำชั้น  และผู้ปกครองจะรีบหาทางแก้ไขทันท่วงที