บ้านทุ่งขาม   หมู่ที่ 6   ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนำร่อง  ที่ได้รับการคัดเลือกจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน  และการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ดังที่จะนำเสนอในตอนต่อไป