เทคโนโลยีสมัยนี้อะไรก็คอมพิวเตอร์ ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบเพื่อที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคา เมื่อเรามีความรู้ความชำนาญอะไรก็ต้องเผยแพร่ออกสู่ภายนอกที่จะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลที่ยังขาด ขอมาร่วมกันเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางและครอบคุมเพื่อประโยชน์กับทุกคน