วันนี้ โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพท.นว.เขต 3 ได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม ให้กับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยยึดหลัก "ไตรสิกขา"

                                           คือ ศีล สมาธิ ปัญญา..