โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2549  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2549    โรงเรียนได้ปรับเวลา    เรียนปีการศึกษา2549  ดังนี้GotSmiley for FREE! Click Here

 เริ่มเรียนเวลา  08.30และเลิกเรียนเวลา  16.30น.  ใช้เวลาเรียน 6 ชั่งโมง/วัน  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  11.30น-12.30น.

  GotSmiley for FREE! Click Here ช่วงพัก กลางวันครูและนักเรียนร่วมปฎิบัติกิจกรรมเรียนรู้ในห้องพิเศษต่างๆ  รวททั้ง TV ในห้องเรียน

http://praya.gotoknow.org