จัดบรรยากาศของสถานที่ค้นคว้าให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด

จัดองค์ความรู้แต่ละกลุ่มสาระให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า

ปลูกฝังให้นัเรียนทุกคนรักการเรียนและความรับผิดชอบ

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม