kmnsw3

สานสรรค์ปันเรียนรู้สู่เป้าหมายเดียวกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3ความเห็น (3)

yuwadeechaisang
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะสนองนโยบายขององค์กรนำไปสู่ "สำนักงานสานฝัน"อันอำนวยได้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีคุณภาพ  สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ
yuwadeechaisang
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
km ในความคิดของข้าพเจ้า km เป็นการเอาสิ่งดีๆมาถอดความรู้ เหมือนเป็นเร้องเล่าเล็กๆ มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ไม่ยึดติดรูปแบบ  หลากหลายการปฏิบัติ
yuwadeechaisang
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
เพราะ"โลกเราทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรม ประกอบกับโลกเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มนุษย์จึงปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานสร้างนวัตกรรม  เราต้องรับกระแสความเร่งด่วนที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  จึงมีการจัดการศึกษาปฏิรูปขนานใหญ่สู่เป้าหมายที่สำคัญคือองค์กรทางการศึกษาทุกระดับต้องเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงขึ้น" ผอ.สพท.นครสวรรค์ เขต 3 เห็นความสำคัญและสนใจมากจึงตั้งใจที่จะให้ สพท.นว.3มีการพัฒนาความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้