สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ