“การบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณบดี ด้วย Competency-Based”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดเวทีนำเสนอ โครงการพัฒนางาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน  เป็นแบบอย่าง   และเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน

ในเวทีระดับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  28  เมษายน 2549    เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ห้องบรรยาย   1    ชั้น 3  คณะนิติศาสตร์

ในส่วนของสำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  ส่งผลงาน  เรื่อง 

“การบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณบดี ด้วย Competency-Based”  นำเสนอผลงานโดย คุณอุษณีย์  ธรรมสุวรรณ  และคุณชุติมา  แก้วมี  ได้รับรางวัลที่  3   จากผลงานที่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  มานำเสนอทั้งหมด รวม 13 เรื่อง  ความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วม   เวทีนำเสนอ โครงการพัฒนางาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-  ความภูมิใจที่รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์  ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนางานกลุ่มสำนักงานคณบดีฯ  มอบหมายให้ผู้จัดทำโครงการ “การบริหารจัดการบุคลากรสำนักงานคณบดี ด้วย Competency-Based” ไปนำเสนอผลงานในเวทีระดับมหาวิทยาลัย 

-  การรวมตัวของสมาชิก  6  คน  โดยความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานคณบดี  ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานได้สำเร็จตามที่คณะมุ่งหวัง     ทีมงานได้ตระหนักในพลังของการร่วมกันเรียนรู้  ร่วมกันทำงาน

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ได้รับจากบุคลากรในสำนักงานคณบดี    ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนางานนี้  เป็นความภาคภูมิใจ และ เป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณบดี  ต่อไป