การจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล

การประชุมวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการความรู้ทางการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล อันจะนำไปสู่การปฏิบัติและได้มาซึ่งการพยาบาลที่มีคุณค่า เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

     วันนี้ดิฉันเข้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย  และได้เห็นประชาสัมพันธ์โครงการด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงขออนุญาตนำมาฝากนะคะ  
     คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มี การประชุมวิชาการประจำปี 2549  เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  การจัดการความรู้ทางการวิจัย  และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติและได้มาซึ่งการพยาบาลที่มีคุณค่า  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
     1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทางการพยาบาล
     2.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการพยาบาล
     3.  สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ในงานวิจัยทางการพยาบาล

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  อาจารย์พยาบาล  พยาบาลวิชาชีพ  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 
     ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่นะคะ            <http://www.nu.ac.th/announce.asp?id=2041>

      ที่มา  :  ข่าวประชาสัมพันธ์   Web site มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (0)