ภาวะผู้นำ

ทรัพยากรมนุษย์

เมื่อเสร็จการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (3 พ.ค. 2549) ในภาคบ่ายศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรื่อง "ภาวะผู้นำ"  ให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน  มข.  จำนวน 120 คน  จนล้นห้องประชุม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก  ภาคเย็นก่อนกลับ กทม. มีการพบปะกับทีม 7-habits รุ่น 3  เพื่อขยายผลและสร้างเครือข่ายต่อไป  ศ.ดร.จีระ  ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้าง Esan that learn  ให้ได้  จึงใช้เวลากับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ มากเป็นพิเศษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)