วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านบัววัด

" เน้นคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองได้

มีการจัดการเรียนรู้ ความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความรัก

และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  มีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

และชุมชนร่วมรับผิดชอบ"

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบัววัด  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ที่ตั้ง บ้านบัว หมู่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง 4 ที่

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  69  คน

ข้าราชการครู  6  คน              

ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ  นายประวิทย์  มุขมณี

การบริหารงานแบ่งออกเป็น  5 งาน ดังนี้

1. งานบริหารวิชาการ

2. งานบริหารงบประมาณ

3. งานบริหารบุคคล

4. งานบริหารกิจการนักเรียน

5. งานบริหารทั่วไป