การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย  โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วย ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

เช่น -  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted  Instruction  Program )

       - Internet

       - ชุดการเรียนการสอน ( Instructional  Package  หรือ  Learning  Package  )

       -  การทัศนศึกษา  การศึกษาดูงาน  การอบรมสัมนา ต่าง ๆ  ฯลฯ