Keep on Digital KM …..สะกดรอยการจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต ตอนที่ 5


KM คือเครื่องมือทำให้เกิด “ทวิภพ” หรือ “ทวิวัฒนธรรม” ขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้ “ภพ” หรือ “วัฒนธรรม” ที่แตกต่างกันคนละขั้ว ส่งพลังเสริมซึ่งกันและกัน เกิด synergy “ภพ” หนึ่งคือองค์กรแบบปิระมิด หรือวัฒนธรรมอำนาจ วัฒนธรรมแนวดิ่ง ควบคุมสั่งการ อีก “ภพ” หนึ่งคือองค์กรแนวราบ วัฒนธรรมเอื้ออำนาจ ให้อิสระในการคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ KM เป็นเครื่องมือสร้าง “พื้นที่ร่วม” (Common Space) ของคนทุกระดับในองค์กร เข้ามา ลปรร. ท้าทายและชื่นชมผลสำเร็จกัน สงสัยและตีความผลสำเร็จร่วมกัน เกิดความรู้ใหม่ยกระดับขึ้นไป เป็น Knowledge Spiral ที่เกิด Knowledge Leverage “พื้นที่ร่วม” คือพื้นที่แห่งความเท่าเทียม ทุกคนถอดหัวโขนออก ใช้ความสัมพันธ์แนวราบ องค์กรใดจัด “พื้นที่ร่วม” ได้อย่างมีชีวิตชีวา มีความเป็นธรรมชาติ ไม่ถูก “ภพปิระมิด” ครอบงำ จะสามารถใช้เครื่องมือ KM ได้อย่างทรงพลัง เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่เสริมพลังกันทั่วทั้งองค์กร ในทุกระดับของพนักงานและผู้บริหาร ....อาจารย์วิจารณ์ พานิช ๕ พ.ค. ๕๑.....

Digital KM …..สะกดรอยการจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต ตอนที่ 5

โดย.อาจารย์ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

 

เรื่อง

การดำเนินการจัดการความรู้

 

            ตอนที่ 5 นี้ จะพูดถึงพลังการขับเคลื่อนขององค์กร  ที่ไม่ใช่อยู่ที่ผู้บริหาร  แต่การขับเคลื่อนขององค์กรจะต้องอาศัยบุคลากรในทุกระดับ  ต้องเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรที่มีหลาย ๆ บริบท อยู่ในเวลาเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็น บริบทการทำงานตามปกติ  บริบทการทำงานเป็นโครงการร่วมกันข้ามสายงาน และบริบทสกัดรวบรวมความรู้จากบริบทอื่น ๆ  และที่สำคัญ คือการสร้างวัฒนธรรมแนวราบ  การสร้างวัฒนธรรมการจดบันทึก  และการประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ด้วยผลลัพธ์ของงาน

 

             ขั้นตอนแรก ของการดำเนินการจัดการความรู้ ....เริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์กรจะเดินไปในทิศทางใด  และองค์กรจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้  เมื่อทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ถ้าเดินไปในทิศทางเดียวกัน  สิ่งที่ทุกคนถืออยู่ในมือก็จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน องค์กรก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น

การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้นั้น เริ่มจากการกำหนด "หัวปลา" (Knowledge vision)

http://share.psu.ac.th/file/noppakao.m/modelfish.jpg

เพราะหัวปลาเป็นส่วนสำคัญ ที่เราจะต้อง share vision 

http://www.brendanpkeegan.com/shared_vision.gif

           เป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไร และต้องกำหนดความรู้หลักด้านไหนบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักนั้น  และที่สำคัญคือการจัดการความรู้ต้องเป็นไปในภาพใหญ่  คนในองค์กรต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทีมการจัดการความรู้ขององค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญ โดยเน้นหนักไปที่

           ทีมประสานงานที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าแล้ว ได้แก่ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณประสาน คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์  

           ทีมปฏิบัติการได้แก่ คุณกิจที่ต้องมีภายในองค์กรไม่น้อยกว่า 80%  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  เพราะเท่ากับเป็นการเชื่อมทุนทางปัญญา แต่ละคนในองค์กรจะเป็นผู้ที่ discoverกันเอง  ค้นหาซึ่งกันและกัน คุณอำนวยจะเป็นช่างเชื่อม ที่เชื่อมให้คนในองค์กรค้นหากันเอง  เปรียบเทียบได้เหมือนดังน้ำ คนในองค์กรเปรียบเป็นคุณกิจ ที่ต้องเชื่อมหากันให้ได้  เมื่อมีการเชื่อมหากัน  พลวัตก็จะเกิดขึ้น

       

           เมื่อไหร่ก็ตามที่คนในองค์กรเชื่อมเข้าหากัน  เมื่อนั้นก็จะเกิดทุนทางปัญญา(Intellectual Capital) ซึ่งเป็นหัวใจที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม  เป็นเหมือนการค้นหา - จัดเก็บ - เผยแพร่ ต่อยอดซึ่งกันและกันนั้นเอง 

http://www.actcell.com/en/about/img/img_about01.gif

และที่สำคัญการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง จะทำให้ พนักงานระดับล่าง เข้มแข็งมากขึ้น เพราะพวกเขาเหล่านั้น เกิดความรู้สึกว่าได้เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร(middle-up-down)  เป็นตัวจริงขององค์กร  และเน้นการใช้ผู้บริหารระดับกลางหรือพนักงานระดับกลาง เป็นผู้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์หรือความฝันของผู้บริหาระดับสูงเข้ากับการปฏิบัติงานของพนักงานระดับล่าง  และทำให้การจัดการความรู้เป็นทุกส่วนของการทำงานในองค์กร จริง ๆ

              หลาย ๆ ปัญหาในโลกนี้ จะไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าทุก ๆ คนในองค์กรช่วยกันคิด  ทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ทุก ๆ คนในองค์กรช่วยกันคิด เพราะว่า เพียงแค่การจุดประกายความคิดเห็นเพียงเล็กน้อย ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างไม่น่าเชื่อ

              พนักงานระดับล่าง เป็นคนขับเคลื่อนองค์กรที่ดีที่สุด  เมื่อทุก ๆ คนช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน  องค์กรก็จะมีความคิดที่หลากหลายจากคนหลากหลายความคิดนั้นเอง

              การอบรม ในครั้งนี้ มีบุคลากรทั้งด้าน KM และ ICT มานั่งรวมกัน  นั่นย่อมแสดงว่า สามารถช่วยกันคิดได้อย่างดียิ่ง..... 

http://www.ronghosp.org/hosmain/images/KM20549.jpg

           

             อะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาคนประเภทเดียวกันมาเจอกัน ความคิดก็จะอยู่ในมุมแคบ ๆ ไม่หลากหลาย จบการศึกษาด้านเดียวกัน เรียนด้านเดียวกัน จบมหาวิทยา ลัยเดียวกัน  มาช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่าง  โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้   เพราะการจบมาเหมือนกัน คนเหล่านี้ความคิดก็จะคล้าย ๆ กัน คิดอยู่ในกรอบเดียวกัน

               

            โลกเราทุกวันนี้ มีปัญหาอยู่มากมาย   เวลาเอาคนที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายความคิด หลากหลายพื้นฐานความรู้มาเจอกัน มาร่วมปรึกษาหารือกัน  ปัญหาที่ว่ายาก.... ก็จะเป็นปัญหาที่ง่ายลงไปทันที

             ตัวอย่างเช่น  การรับอาจารย์ เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย เวลาสอบสัมภาษณ์ จะมีคำถามหนึ่งที่ถามว่า เมื่อคุณเข้ามาทำงานแล้ว คุณจะไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย อะไร  ถามว่า เป็นการชื่นชม มหาวิทยาลัยต่างชาติ หรือไม่  ตอบว่า.... ไม่ใช่ แต่เป็นความต้องการให้เกิดความหลากหลายทางความคิดให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

             และเมื่อไหร่ก็ตาม ความหลากหลายทางความคิดเข้ามา ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาก็จะถูกแก้ไขด้วยวิธีง่าย ๆ แต่เมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อมีคนประเภทเดียวกัน มานั่งคุยกัน มุมมองทางความคิดก็จะคล้าย ๆ กัน ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาก็จะยากกว่าความเป็นจริง

             เพราะฉะนั้น โครงสร้างองค์กรแบบ "องค์กรพหุบท"  (multi-flex structure) จึงเป็นโครงสร้างที่สำคัญมาก ๆ  เพราะเป็นองค์กรที่มีหลาย ๆ บริบท อยู่ในเวลาเดียวกัน 

http://www2.nesac.go.th/office/onesac_papers/images/kms02.jpg

ไม่ว่าจะเป็น บริบทการทำงานตามปกติตามโครงสร้างแบบปิรามิด  บริบทการทำงานเป็นโครงการร่วมกันข้ามสายงาน และบริบทสกัดรวบรวมความรู้จากบริบทอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสำหรับการดำเนินการจัดการความรู้ และที่สำคัญมาก สำหรับการแก้ไขปัญหา นั้นคือ ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ สิ่งที่ได้คือการแก้ปัญหา ที่ดีขึ้นในหลาย ๆ หลาย ๆ อย่างด้วยกัน  ที่มีการเชื่อมต่อกันกับโลกภายนอก

            นั้นย่อมหมายถึงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี หรือเครือข่ายที่ทำงานเกื้อกูลกัน มีการเชื่อมโยงหรือสกัดความรู้จากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

             องค์กรแบบพหุบท  จะมีการการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การที่มีบุคคลมานั่งคุยกัน บุคคลเหล่านี้มีความคิดที่หลากหลาย มี background ที่แตกต่างกันมานั่งคุยกัน   การนั่งคุยกันเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิด มีการรับรู้จากโลกภายนอก  ความคิดจากภายนอกที่เข้ามา  จะสามารถช่วยเสริมสร้างองค์กร ให้ไปในทิศทางที่เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าการสร้างเครือข่ายความรู้จากโลกภายนอก สามารถทำให้มีระบบการรับรู้และตรวจสอบข่าวสารความก้าวหน้าของความรู้  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีหรือเครือข่ายที่ทำงานเกื้อกูลกัน

             

             จะเห็นได้ว่า ทุกคนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้  การได้มาเจอกับสิ่งใหม่ ๆ  และมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สามารถบอกเล่าระหว่างกันได้อย่างมีความสุข นั้นย่อมหมายถึง การสร้างวัฒนธรรมใหม่ ให้เกิดขึ้น

              วัฒนธรรมที่กล่าวถึงคือ วัฒนธรรมแนวราบ  วัฒนธรรมแนวราบเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถพูดคุย สื่อสารระหว่างกันได้ เป็นการให้อิสระในการคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเสมอภาค  ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเป็นอย่างมาก  เป็นการล้มเลิก "วัฒนธรรมการกลัวข้ามหน้าข้ามตา"  โดยผู้บริหารขององค์กรจะต้องประกาศเจตนารมย์อย่างชัดแจ้ง และปฏิบัติในเรื่องของการยกย่องชมเชย รวมถึงการให้รางวัล การให้ข้อมูลข้ามหน่วยงาน เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะ นั้นหมายถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือองค์กรที่ทุก ๆ คนคุยกันได้อย่างเท่า

http://gotoknow.org/file/mm446580/KM--LO.JPG

           วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  นั้นก็คือ วัฒนธรรมการจดบันทึก  การสร้างวัฒนธรรมการจดบันทึก ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกตัวหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อการจัดการความรู้  ความสำเร็จจะไม่มีค่า ถ้าไม่มีการจดบันทึก และนำบันทึกที่ได้นั้นมาถ่ายทอด เพราะนี่คือฐานข้อมูลความรู้ บุคคลที่มีบทบาทนี้ ในองค์กร ก็คือ คุณลิขิต

            วัฒนธรรมการจดบันทึก ควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทุกวันนี้ โลกของเรามีการอ่านหนังสือน้อยลง เพราะมี media เข้ามาแทนที่การอ่านหนังสือมากขึ้น เมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้น  จึงถือว่าการจดบันทึกผ่านสื่อเทคโนโลยี่ ก็เป็นส่วนหนึ่ง  การจดบันทึกไม่ใช่เพียงแค่จดบันทึกเป็นตัวหนังสืออย่างเดียว  การจดบันทึก สามารถจดบันทึกด้วยเสียง  ด้วยภาพ หรือด้วยการเล่าเรื่อง ก็ได้ ถือเป็นการจดบันทึกทั้งสิ้น

             และที่สำคัญการจัดการความรู้ที่ดี   จะต้องมีการประมวลผล  มีการประเมินเพื่อติดตาม(monitor)

             หลาย ๆ องค์กร ประมวลผลการจัดการความรู้ด้วยการนับชิ้นความรู้  หรือนับเนื้อหาความรู้  ซึ่งจริง ๆแล้วไม่ใช่  เพราะความรู้เป็นสิ่งที่วัดโดยตรงไม่ได้  การวัดความรู้ต้องวัดโดยอ้อมถึงจะวัดได้จริง  การวัดโดยอ้อมนั้น ต้องวัดจากผลลัพธ์(outcome)  และผลกระทบของการดำเนินงาน(impact)ของการจัดการความรู้  เพราะงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการดำเนินการจัดการความรู้  สิ่งนี้เป็นการวัดวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เปลี่ยนไป งานที่เกิดขึ้นสามารถวัดทัศนคติ(attitude)ที่เปลี่ยนไปขององค์กร

             สิ่งเหล่านี้เองที่สามารถวัดชิ้นความรู้ได้  การวัดกระบวนการที่เกิดขึ้น  เป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริง เป็นเช่นไร  เพราะผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กรนั่นเอง นี่คือการสร้างวิสัยทัศน์(vision)ที่เกี่ยวกับความรู้ รวมไปถึงการสร้างทีมจัดการความรู้ขององค์กรไปโดยปริยาย

http://share.psu.ac.th/file/noppakao.m/km.JPG

            ผลลัพธ์ที่แท้จริงเกิดจากการวัดโดยอ้อมนั่นเอง เพราะสิ่งที่ได้คือ การจัดการความรู้  สิ่งนี้ต้องเนียนอยู่ในเนื้องาน  เพราะผลลัพธ์ต้องวัดตรงนี้  ตรงที่เนื้องาน  ไม่ใช่ที่ความรู้

 

             การขับเคลื่อนขององค์กร  หาใช่อยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงไม่  แต่การขับเคลื่อนขององค์กรจะต้องอาศัยบุคลากรในทุกระดับ  ต้องเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเป็นแบบพหุบทให้ได้  และที่สำคัญ คือการสร้างวัฒนธรรมแนวราบ  การสร้างวัฒนธรรมการจดบันทึก  และการประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ด้วยผลลัพธ์ของงาน

http://training.siamhrm.com/trainingzone_upload/1244537948.jpg


Keep on Digital KM ตอนต่อไป

..ความสวยงามของดอกไม้ หนุนนำความสดใสของชีวิต..

http://gotoknow.org/blog/waterr/269491


หมายเลขบันทึก: 271177เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2009 11:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (22)

มาขอเรียนรู้ด้วยครับ ปกติผมชอบทานปลาทูทอดกับต้มสายบัว อร่อยมาก........อิอิ.อิ  ขอบพระคุณโชคดีครับ

 

สวัสดีค่ะ มาเรียนรู้และแวะมาทักทาย...สบายดีนะคะ....^_^

 • โอโห ความรู้เต็มเลย
 • มีภาพทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
 • กล้วน้อยหน้า ผอ.ประจักษ์
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ
 •         Rave Girl        Rave Girl

สวัสดีค่ะ  มาเรียนรู้  KM  ด้วย  อ่านนานไปหน่อยจ๊ะเลยมาไม่ทันตัดริบบิ้นจ๊ะ

สวัสดี ครับ คุณ P

เป็นบันทึก ที่ใช้เวลา และต้องทำความเข้าใจ จากการเป็น คุณลิขิต
อาจารย์ ธวัชชัย บรรยายได้น่าสนใจมาก  แต่ภาษาบางคำก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
การหาภาพมาประกอบ...จึงทำให้เห็นภาพ มากขึ้น
ขอบพระคุณภาพทุกภาพที่อยู่ใน บันทึก นี้
รวมทั้ง ความงามของดอกไม้ จากคุณสายธาร ด้วย ครับ
ขอบคุณ ครับ

สวัสดี ครับ อาจารย์ประจักษ์

ชอบตู๊กตา ที่อาจารย์ นำมาฝาก ครับ

แหม!!! ถ้ามีตุ๊กตาผู้ชายด้วย จะชุ่มฉ่ำกว่านี้ ครับ

       

เรียนรู้แบบนี้แหละ ครับมีความสุข

ด้วยความระลึกถึงครับ

 

 

สวัสดี ครับ คุณ P

3. KiTTyJuMP
เมื่อ ศ. 26 มิ.ย. 2552 @ 11:37
การเรียนรู้ เรื่องราวที่ update ทันโลก KM บางครั้ง ต้องคอยติดตามอย่างสม่ำเสมอ ครับ
โดย เฉพาะ โลก แห่ง digital ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็ว มาก
มีความสุข กับชีวิตตอนบนของประเทศไทย ครับ
ด้วยความระลึกถึง

สวัสดีค่ะคุณแสงแห่งความดี

มาอ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากค่ะ ได้เรียนมา 1 เทอม ชักจะคืนอาจารย์ไปแล้วค่ะ

วันหยุดคงได้พักผ่อนเต็มที่ มีพลังในวันจันทร์เช่นนี้นะคะ

มีความสุขมาก ๆ ในวันทำงานค่ะ

(^___^)

เวลาเอาคนที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายความคิด หลากหลายพื้นฐานความรู้มาเจอกัน มาร่วมปรึกษาหารือกัน ปัญหาที่ว่ายาก.... ก็จะเป็นปัญหาที่ง่ายลงไปทันที

ขออนุญาตมองอีกมุมมองนะครับ

ปัญหาที่ว่าง่าย ก็จะเป็นปัญหาที่ยากทันที

(ขอเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่ว่ากันนะครับ)

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

แวะมาเรียนรู้ครับ ที่บ้านผม KM กันบ่อย บนรถระหว่างกลับบ้าน ทานอาหารเย็น ก่อนนอน เล่าสู่กันฟัง พ่อ แม่ ลูก ยาย แล้วแต่ว่าเจออะไรมามากน้อยเท่าไรในแต่ละวัน ครับ

สวัสดี ครับ อาจารย์ขจิต

บันทึกแบบนี้...บางครั้งการมองเห็นภาพ อาจช่วยสื่อความหมายได้ อีกมุมหนึ่ง

บางครั้ง...ที่ผมอ่านอะไรไม่ค่อย เข้าใจ ก็จะใช้ภาพช่วย

และภาพก็ช่วยได้ จริง

ตุ๊กตา ของ อาจารย์ เนี่ย หัวแข็ง..นะครับ (หมุนตลอด)

ด้วยความระลึกถึง ครับ

ความรู้kmมากมายเลยครับ

สวัสดี ครับ P

5. KRUPOM
เมื่อ ศ. 26 มิ.ย. 2552 @ 11:42
บันทึกฉบับนี้ ยาว และเนื้อหาค่อนข้างเยอะ รูปภาพสามารถช่วยอธิบายได้...
คงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ครับ ครู Pom ผมจึงจะสรุป ตอนต่อไป
แต่ที่นี่....มีความรู้ให้ครูpom อ่านอย่างมากมาย
ด้วยความระลึกถึง.....รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ

 • มารับความรู้เรื่อง KM
 • ที่โรงเรียนก็มีปลาทู แต่ปลาตัวนี้เนื้อยังไม่ค่อยอร่อย ต้องใช้เวลา ค่อยๆปรุง ค่อยๆแต่ง ค่อยๆแลกเปลียนเรียนรู้กันไปอีกสักระยะ
 • เชื่อว่าไม่ช้าไม่นาน ก็จะเป็นปลาทูที่สะบัดหางได้อย่างสง่างาม
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดี ครับP

ผมยัง สรุปบันทึกนี้ ไม่จบซะที

สงสัยต้องทำการบ้านต่ออีกแล้ว ครับ

ดีใจ ครับ ที่มีคนตามอ่านความรู้ ที่เป็น กระแสอยู่ในขณะนี้ ครับ

digital KM

9. คนไม่มีราก

(^___^)

สวัสดี ครับ อาจารย์P
มุมมอง ...ที่หลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งแห่งการเรียนรุ้
ขอบพระคุณ การมองต่างมุม ของอาจารย์ นะ ครับ
10. small man
เมื่อ จ. 29 มิ.ย. 2552 @ 12:02

สวัสดี ครับP

KM ที่บ้านอาจารย์น่าสนใจมากนะครับ

เช่น

 บนรถระหว่างกลับบ้าน ทานอาหารเย็น ก่อนนอน เล่าสู่กันฟัง พ่อ แม่ ลูก ยาย แล้วแต่ว่าเจออะไรมามากน้อยเท่าไรในแต่ละวัน

สุดยอดเลย ครับ อาจารย์

ขอบพระคุณ มากครับ

11. ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์
เมื่อ จ. 29 มิ.ย. 2552 @ 13:48
1377563 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดี ครับไม่มีรูป

ความรู้ที่มีชิวิต เดินได้มากมาย อย่างนี้

มาจาก ผู้ชาย คนนี้ ครับ

  

อาจารย์ ธวัชชัย    เจ้าของ คำพูด ที่ว่า  พอไหว...พอไหว

วันนี้   เพิ่มคำ ๆ นี้ ไปอีก ครับ   สู้....สู้

ความรู้ที่มี ชีวิต เดินได้  มีคุณภาพ หาไม่ได้ง่าย ๆ อย่าง ใจคิด

ขอบคุณ อาจารย์ กู้เกียรติ มาก นะ ครับ

13. อ.กู้เกียรติ [IP: 124.121.216.16]
เมื่อ อ. 07 ก.ค. 2552 @ 21:31

ความรู้kmมากมายเลยครับ

สวัสดี ครับP

ผมเชื่อ  นะครับว่า ปลาทู ที่โรงเรียน ของคุณ ครูใจดี จะก่อให้เกิดปรโยชน์ สูงสุด

เพราะ มี ครูใจดี แบบนี้ แหละ ครับ

มีความสุข กับ กิจกรรม ดี ดี แบบ นี้ นะครับ

ขอบพระคุณ ครับ

15. ครูใจดี
เมื่อ พฤ. 30 ก.ค. 2552 @ 13:20

 • KM มีมากมายจริง ๆ ค่ะแล้วแต่ใครจะจับได้แค่ไหน
 • กลัวน้อยหน้าท่านอาจารย์อื่น ๆ เลยเอามั่ง

       

มีเวลาอีกหน่อย รีบมาอ่านบันทึกดี ๆ นี้ค่ะ

เรื่องการจัดการ เป็นเรื่องสำคัญ อย่างยิ่งในองค์กรค่ะ

และแน่นอนที่สุดก็คือ ผลจากการจัดการ ต้อง พิจารณาจาก ตัวเนื้องานที่พัฒนาขึ้น ไม่ใช่จาก ความรู้ ที่ได้ให้หรือเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี