จากการประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 18 เรื่อง การจัดการความรู้ 4 ยุค ชุมชนอาคารสงเคราะห์ อยุธยา ของ สคส.  วันที่ 18 ส.ค. 48   และมีผู้สนใจ "คลังความรู้  (Knowledge Assets)" ส่วนหนึ่งที่ได้จากการตีความในการประชุม    ซึ่งท่านที่สนใจสามารถ Download  เอกสารนำเสนอ และ "คลังความรู้" ได้ ที่นี่