1. คลิ๊ก แผงควบคุม --> บล็อก --> จัดการบล็อก (คลิ๊กต่อ)

2. คลิ๊ก  แก้ไขบล็อก  แล้วทำการแก้ไขข้อมูลในบล็อกตามต้องการ

3. คลิ๊ก บันทึกเก็บ   ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล จะส่งข้อมูลกลับว่าได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบล็อกแล้ว

<p> </p>