ตามที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์มติชนและวารสารของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ในเรื่อง สถาบันพัฒนาผู้บริหารเปิดมิติใหม่ให้บริการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับบุคคลทั่วไป ทางด้านการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Matrix Organization) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard) การใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารและการฝึกอบรม การสร้างภาวะผู้นำ และการจัดภูมิทัศน์ นั้น วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนปากพลี   อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก แจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จำนวน 11 คน สถาบันฯ  มีความยินดีต้อนรับคณะดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง