การประชุมประจำปี 2549 กลุ่ม สกว.-ครส. ที่กรุงเทพมหานคร ระวห่างในที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีงานที่ต้องทำต่ออีกหลายอย่าง

๑. ต้องหารือกับทาง อบต. และชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดเวทีให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบ ท้องทุ่งไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น

๒. ได้รับเชิญด้วยวาจาจากคุณพรทิพย์ และผู้ประสานงานของ สกว. กลุ่มงาน อบต. ภาคใต้ ว่าขอให้ไปบรรยายแนวคิดและแนวปฏิบัติของระบบ ท้องทุ่งไทยประมาณกลางเดือน มิถุนายน ๒๕๔๙

 

อรรถชัย จินตะเวช

๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙