การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มข.
ปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
              มหาวิทาลัยขอนแก่นได้จัดสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการจัดจ้างงานก่อสร้างใน
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2549 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง ปัญหา และร่วมกันพัฒนากระบวนการให้เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนไม่เกิดขึ้นต่อไป โดย อธิการบดี รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย เป็นวิทยากร สรุปประเด็น และมอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแบ่งปันความรู้และร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืนต่อไป
                ประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายร่วมกันเสนอและพัฒนามีดังนี้
1.การดำเนินการบริหารสัญญา  กลุ่มนี้มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญในการออกแบบ ควบคุมงาน นิติกร เจ้าหน้าที่พัสดุ  ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้อย่างนุ่มลึก
2. การดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุวิธีการต่าง ๆ  รวมทั้งร่วมกันกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของมข. ซึ่งเวลาที่กำหนดเป็นการกำหนดของผู้ปฏิบัติงานพัสดุจากทุกคณะ/หน่วยงานร่วมกัน
3.การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มบุคลากรที่ช่วยแบ่งปันความรู้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ(เลขานุการคณะ)และผอ.กองคลังซึ่งบางท่านมีองค์ความรู้ที่คนรุ่นหลังสามารถนำประสบการณ์ไปแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้ดังนี้การจัดการสารสนเทศที่กลุ่มนี้ร่วมกันวางแผนจัดทำค่อนข้างละเอียดเพื่อสามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้รวดเร็ว และง่ายต่อความเข้าใจ  โดยได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้มาซึ่งสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากท่านอธิการท่านเสนอแนะและกลุ่มผู้สัมมนารับไปปฏิบัติคือการสร้างทัศคติจิตสำนึกและพฤติกรรม ในการทำงานเป็นทีม พัฒนาตนและผู้ร่วมงาน โดยคณะผู้สัมมนาฝึกการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายการทำงาน   มีการประชุม F2F เป็นเวลา 2 วัน และผู้อำนวยกองคลัง และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทำ AAR เพื่อนำประเด็นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไป
                                                                                                       จรัสศรี ผู้ประสานงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.202
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ ถ้าทำงานเป็นทีม
  • จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีครับ