จากประสบการณ์จากการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2549

         นโยบายเพื่อยกระดับราคาข้าวนาปรังของเกษตรกร ได้มอบหมายภาระกิจให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอ  ออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรเพื่อที่จะได้นำข้าวเปลือกไปจำนำกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2549  ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะราคาการรับจำนำนั้งสูงกว่าราคาของการรับซื้อโดยทั่วๆ ไปมาก  ทำให้เกษตรกรสนใจและหลั่งไหลมาขอออกใบรับรองกันเป็นจำนวนมาก เพราะเกรงว่าจะหมดระยะเวลาในการออกใบรับรอง ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 นี้

         การที่เกษตรกรมาขอออกใบรับรองพร้อมกันเป็นจำนวนมาก  อาจเป็นเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายข้าวนาปรังและได้ราคาสูงขึ้น  แต่สำหรับเจ้าหน้าที่คือนักส่งเสริมการเกษตร ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง อาทิเช่น

  1. เกษตรกรไม่มีบัตรประจำตัวเกษตรกร หรือทำบัตรประจำตัวเกษตรกรหาย
  2. เกษตรกรไม่สามารถมาตามกำหนดที่เรานัดหมาย
  3. เกษตรกรเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่นๆ มาไม่พร้อม
  4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในหลายตำบล ทำให้ต้องบริหารเวลา
  5. บางวันก็มี ว. 29 เร่งด่วน

          นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงานในพื้นที่ในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร  ซึ่งทุกคนต้องอดทน และใช้ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การให้บริการแก่เกษตรกรอย่างเต็มความสามารถ และประทับในในการมารับบริการจากพวกเราชาวนักส่งเสริมการเกษตร  พวกเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใด นอกเหนือไปจากการได้ทำหน้าที่ และหากจะบอกว่าต้องการ  เราก็คงต้องการเห็นเพียงรอยยิ้มของเกษตรกรเท่านี้เราก็ดีใจแล้วครับ